OOOK435 Френски език за политолози (С2.2)

Анотация:

Курсът се състои от 150 академични часа и е едносеместриален. Занятията се състоят от лекции и семинари като се развиват комплексно езиковите умения на студентите за практическото използване на френския като работен език за придобиване на специалността.

Да се постигне високо ниво на езикова независимост (с акцент върху речевата аргументация и логическа последователност за постигане на кохерентност при речевите дейности ) при устна и писмена комуникация, както при използването на френския език за придобиване на знания по специалността, така и в ситуации на общуване с носители на езика.

(С1 както и някои от уменията за C2 според общоприетите нива за владеене на езика на Съвета на Европа)

Presentation

Le cours vise l’acquisition d’une competence linguistique d’utilisateur « independant » (toutes les competences du niveau B2 et certaines competences du C1 selon le Cadre Europeen Commun de Reference pour les langues) et a rendre compte des specificites du niveau avance. De maniere generale, la maitrise de la langue doit permettre la comprehension dans le detail et l’adaptation aux changements de sens, de styles et d’insistance. L’expression, qu’elle soit orale ou ecrite, doit etre bien organisee, aisee et claire sur des themes varies.

Le cours fait appel a toutes les competences, orales comme ecrites, et se focalisera sur certains points de grammaire (voir ci-dessous). En outre, l’etudiant devra etre capable d’analyser un texte et d’en rendre compte. Il lui sera aussi demande de rediger un texte argumentatif et/ou une dissertation.

прочети още
Международна политика (на френски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Милен Шипчанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Предвидения в тематичния план материал за знания за системата на езика и достатъчно разнообразна гама от езикови средства за реализиране на добре аргументирана писмена и устна комуникация.

• достатъчно езикови средства, чрез които могат да правят описания, да изразяват мнения и развиват аргументи, без видимо да търсят думи и като използват по-сложни изречения, изрази и форми;

• сравнително точно употребяват лексика с обем 1000-2000 думи, въпреки известни лексикални замени, които не пречат на комуникацията;

• основната граматика на езика

2) могат:

• при слушане и четене

- Да разбират и следят с лекота информация в областта на професионалната им подготовка (академична лекции, интервюта, репортажи и пр.) като схващат общия смисъл, много значими нюанси и подробности били те езикови или междукултурни.

- Да могат да представят извлечената информация на стандартен език (общоупотребяван и на специалността) и при необходимост да изразяват нюансите на преценките и коментариите си.

- Да могат да участват спонтанно при разисквания по дадена тема (от общ или професионален интерес, в която те са предварително ориентирани), като използват структури, съответстващи на езиковата ситуация и да допринасят за протичането на дискусията. Аргументацията им да бъде задълбочена, обоснована и добре формулирана.

- Да извличат информация от един или няколко текст (от книга, списание, статия от вестник) по теми от политическата действителност (основна тема, значими подробности по темата, позиция на автора, мнения по темата)

- Да резюмиране на текстове с различна дължина (без да излага собствената си позиция или коментар), както да и води бележки за ексцерпираната информации, отразявайки йерархичната им значимост в текста.

- Да умеят да съставят ясни, свързани, добре структурирани и аргументирани текстове широк кръг от теми от интересуващите ги области. Да използват определен брой фразови и междуфразови връзки за постигане на свързаност и подчертана лекота на изказа.


Предварителни изисквания:
• да владеят много добре френски език равнище С1;

• да имат опит с общуване с публицистични публикации в оригинал;

• да имат основни познания за френскоезичните медии – традиционни и електронниФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Учебници, помагала и сборници с упражнения по практическа граматика:

Le Petit Robert

Grammaire progressive du francais (niveau avance),

450 nouveaux exercices (niveau intermediaire),

Alter Ego 3 и 4 (livre de l'etudiant, cahier d'exercices),

Vocabulaire progressif du francais (niveau intermediaire) etc.

Le Nouveau sans frontieres perfectionnement,

Panorama 3, Panorama 4,

Reussir le DELF – DALF Unites A6 – B4,

Le nouvel entrainez-vous DELF B2 (CD audio),

Reussir le Delf B2 du CECR (CD audio),

www.Tv5.org (Tv5monde),

rfi.fr etc.

Средства за оценяване:

Тестове, есета, устни презентации Тестове, есета, устни презентации - финална оценка при 6 текущи.

или

Финален изпит.