POLF406 Френски език на европейската интеграция

Анотация:

Курсът POLF 406 "Френски език на европейската интеграция" цели да въведе студентитe, изучаващи международна политика на френски език в основната терминология на европейската интеграция – контекст и процес на формиране, етапи, основни институции и актьори, политика на ЕС, европейски политики, европейско гражданство и други важни аспекти на европейската интeграция. Курсът изгражда знания и умения за разбиране, превод и редактиране на текстове, свързани с проблематиката.

прочети още
Международна политика (на френски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Радосвета Кръстанова-Канева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• основни понятия и термини, използвани в научния, експертния, политически и дипломатически език на европейската интеграция.

2) могат:

• да свързват понятията и термините с българските им еквиваленти

• да разбират и коментират текстове на френски език, свързани с историята, институциите, актьорите и основните теми и проблеми на процеса на европейската интеграция

• да правят писмени и устни преводи от френски на български език, свързани с темите и проблематиката на европейската интеграция, които да съответстват на спецификата на научната област и на езиковия регистър.


Предварителни изисквания:

Владеене на френски език на ниво B2 според Европейската езикова рамка, сертифицирано и акредитирано с диплом DELF B2 или еквивалентен диплом.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Litterature et sources pedagogiques :

Mangiante, J.-М. et Ch. Parpette, "Le Francais sur objectif specifique", Paris, Hachette, 2004

Lerat, P. "Les langues specialisees", Paris, PUF, 1995

Grossman, E., Irondelle, B. Saurugger, S. et J.-L Quermonne, "Les mots de l'Europe. Lexique de l'integration europeenne", Paris, Presses de Sciences po, 2002

Jetchev, G., Hristova-Valtcheva, K., Krasteva, A. et A. Todorov (dir.), "Francophonie et integration europeenne", Nouvelle universite bulgare, 2007

Средства за оценяване:

2 теста - проверка на усвоената терминология чрез писмен превод от български на френски и от френски на български език

1 устна презентация - проверка на усвоената терминология и езикови познания

1 устен превод от френски на български език - проверка на усвоената терминология