INTB038 Дизайн рисуване - ІІ част

Анотация:

Курсът има за цел да надгради познанията на студентите, свързани с овладяването на различни техники за рисуване за дизайн среда. Разглеждат се основни принципи за изграждане на обемно-пространствени композиции, форми, продуктов, мебелен, и интериорен дизайн. Изучават се начините за правилно изграждане и конструиране на рисунката. Осъществяват се връзки между изобразяването на първоначалния замисъл, касаещи дизайн идеята, и следващите процеси от дизайн проектирането. Изгражда се обемно-пространствено, креативно, и творческо мислене чрез средствата на рисуването. Изучават се различни техники и подходи за изграждане на дигиталното рисуване. Курсът има практическа насоченост.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Светослав Анев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните принципи за изобразяване на обекти, продуктов, мебелен дизайн, и интериорни пространства чрез средствата на рисуването и дигиталното рисуване.

2) могат:

• Да изобразяват идеите си чрез различни видове рисувателни техники, пряко насочени към спецификите на дизайн рисуването. Работа с таблет за рисуване.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Базови познания свързани с процесът на рисуване

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение
 2. Основни характеристики на дизайн рисунката
 3. Основни принципи при изграждане на рисунка в дизайн среда
 4. Композиция и формообразуване. Обекти в различни равнини. Пропорции
 5. Текущо оценяване
 6. Деформации на формата
 7. Превръщане на обект от двуизмерна схема в триизмерна рисунка
 8. Графични изображения и символи
 9. Изобразяване на продукт (мебел, продуктов дизайн)
 10. Текущо оценяване
 11. Светлина и светлосенъчно отделяне в рисунката. Основни принципи
 12. Цветови климат – приложение на цвета
 13. Изобразяване на пространството - изграждане на празен интериор (архитектурни особености на пространството).
 14. Изобразяване на пространството - изграждане на интериор с прилежаща аранжировка.
 15. Финално оценяване

Литература по темите:

• Eissen K., Steur R. Sketching, Product Design Presentation. BIS Publishers. 2014.

• Henry K., Drawing for Product Designers. Laurence King Publishing. 2012.

• Kilmer R. Construction Drawings and Details for Interiors: Basic Skills. 2009.

• Natale C. Perspective drawing for interior space. Fairchild books. 2011.

• Plunkett D. Drawing for Interior Design (Portfolio Skills: Interior Design), Laurence King Publishing. 2009.

• Sjölen K., Olofsson E. Design sketching. KEEOS Design Books. 2007.