GENB058 Въведение в християнството

Анотация:

Курсът въвежда студентите в проблематиката на християнството - изучаването на християнския живот и манталитет и основополагащите ресурси, с които борави християнството за тълкуване и осмисляне и на живота, и на смъртта. Разглеждат се ключови въпроси, свързани с Иисус Христос и тяхната решаваща роля за в установяването на границите на християнската мисъл; открояват се символите, историите, случките, разказите, както и ритуалите, послужили за фундамент в изграждането на религията; проследяват се пътищата по които се развива християнството в исторически план - до наши дни, с настъпването на т.нар. „модерен период“. Дискутират се двете най-важни прояви на „висшата сила“ – църковното християнство и библейското християнство. Представят се основни въпроси относно ролята и мястото на жената и на мъжа в християнството, появата и развитието на апокрифите, разделението между Изтока и Запада. Очертава се мястото на „свещената“ сила (и власт) и се разглеждат пътищата, по които тя бива разбирана, въплъщавана и упражнявана – както и това как тя си взаимодейства със светската власт. Целта на курса е да въведе студентите в културното разнообразие по исторически периоди и региони в света и да развие у тях отношение на разбиране и приемане на различието през призмата на християнството.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

проф. Тома Томов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни християнски текстове, сюжети, персонажи и техните интерпретации;

• Основни термини, понятия и реалии от християнството;

• Основни школи и изследователи на християнството, значими трудове;

• да имат базисни познания за най-важните християнски религиозни символи и церемонии в историческа перспектива.

2) могат:

• Да използват в устно изказване и писмен текст основни термини и понятия от областта на християнството;

• Да използват специализирана литература по проблемите на християнството;

• Да дискутират и анализират различни християнски сюжети и персонажи и да ги разполагат в по-широк културен контекст;

• Да подготвят самостоятелно различни видове научен текст в областта на християнството (анотация, резюме, библиография, реферат, есе);

• Да свързват наученото с актуални процеси в обществото и културата; да открояват приложимостта на придобитото знание.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Тема: Критиците на християнството. • основни понятия: историчност/неисторичност, рационализъм, мит, митология, критика, Бог, Ренесанс, Просвещение, философия, деизъм, марксизъм • основни факти и реалии: Основни критични направления от древността до наши дни; Представители; Съдържание на критиките. • големите изследователи и автори в областта: Целс, Порфирий Тирски, Дж. Лок, Фр. Волтер, Д. Дидро, П. Холбах, Л. Фойербах, Б. Бауер, Е. Ренан, А. Харнак, Й. Клаузнер, К. Кауцки, Фр. Енгелс, Р. Випер, А. Ранович, Я. Ленцман, И. Амусин, А. Донини, А. Робъртсън.
 2. Езическият свят в навечерието на християнската проповед. • основни понятия: елинизъм, мистицизъм, политеизъм, монотеизъм, полис, есеи, юдеи, секта, синагога • основни факти и реалии: Източни култове и философии; Залез и упадък на езическите политеистични религии; Римская империя: преустройство от гражданство към поданство; философски течения и религиозно-нравствено състояние. Юдея: история, политическо, религиозно и нравствено състояние; религиозно-политически партии и секти. • големите изследователи и автори в областта: Я. Бургхард, Х. Матингли, Я. А. Ленцман, М. М. Кубланов
 3. „Библията“ – свещеното Писание на християните. • основни понятия: логос, Сътворение, дуализъм, изкупление, обожание, богочовек, месия, възкресение, притчи, пророци, евангелисти, апостоли • основни факти и реалии: Понятие за Свещено Писание; Основни части – Стар и Нов Завет; Митологически сюжети – Творецът, Сътворението, Великия потоп, Заветът с Бог, Спасението; Канонични книги в Свещеното Писание; Свещено Предание – предаване на една истина, един живот и един дух. • големите изследователи и автори в областта: Й. Майендорф, Дж. Макдаул, М. Поснов, В. Болотов.
 4. Знаци и символи на християнството. • основни понятия: грях, грехопадение, покаяние, помазване, спасител, кръст, тайнство, кръщение, причастие • основни факти и реалии: „Седемте тайнства“; Концепция за „първородния грях“; Представи за Христос през Ренесанса и Реформацията; Вяра в Св. Дух. • големите изследователи и автори в областта: Августин от Хипон Регий, Тома от Аквино
 5. Съдбата на ранното християнство. • основни понятия: еклесия, агапии, катакомби, едикт, апостоли, апологети, гонения • основни факти и реалии: Християнска вероизповед и пропаганда; Отношение на езичниците към християните; Гонения на християните. Отношение към християните на изток: Галерий, Максимин и Ликиний; на запад: Констанций Хлор, Максентий, Константин Велики; Едикт на Конcтантин Велики. Тържество Христовата Църква. • големите изследователи и автори в областта: А. Харнак; К. Кауцки; А. Спаский; А. П. Лебедев; А. Донини.
 6. Тайните писания на ранните християни. • основни понятия: апокриф, евионити, гностици, монтанисти, евангелие • основни факти и реалии: Кумранската община и християните; Течения в християнството през II в.; Християни-гностици и монтанисти; Евангелията от Наг Хамади; Писания с метафизични и митологични концепции за Бога, въплътил се в човек. • големите изследователи и автори в областта: Е. Хенеке, И. С. Свенцицкая; М. Еланская; С. А. Жебелев, И. Д. Амусин.
 7. Християнството и неговата църква • основни понятия: цезаропапизъм, папоцентризъм, симфония, събор – поместен и вселенски, клир, йерархия, патриарх, папа, епископ, архиепископ, презвитер, дякон, диоцез, енория, паство • основни факти и реалии: Понятие за Църква; Формиране на ранната Вселенска църква – от духовна община към йерархична социално-политическа организация; Отношението между църквата и държавата; Институцията на Вселенските събори; папската и патриаршеската институция в системата на Вселенската църква; Монашески институти. • големите изследователи и автори в областта: Я. Бургхард, М. Поснов, В. Болотов.
 8. Еретечески движения и учения в християнството. • основни понятия: ерес, ересиарх, символ, демиург, христология • основни факти и реалии: Произход и понятие за ерес; Митологически сюжети за Сътворения от нищо свят по Божия воля и властта на Бог над него; Антитринитарни и христологически учения; Апокрифите – особен вид религиозна легенда. • големите изследователи и автори в областта: А. П. Лебедев; М. Поснов, П. Л. Бергер, Й. Майендорф
 9. Монашество. • основни понятия: авва, отшелничество, монах, манастир, устав, общежитийно монашество, прот, скит, лавра, исихазъм, аватон • основни факти и реалии: Ранното монашество в Египет, Сирия и Палестина; Принципи на монашеско съжителство – отшелническо и общежитийно; Възникване на първите манастири и техните устави; Монашески канони и наставления; Приобщаване на монашеството към структурите на църквата; Устройство на монашеския живот в Източната и Западната църква. • големите изследователи и автори в областта: М. Поснов. П. Успенский, Е. де Мендиета, Д. Папахрисанту.
 10. Сътворението, Човекът, Светият Дух и Триединният Бог. • основни понятия: сътворение, създател, логос, битие, подобие, падение, грях, опрощение, теоцентричност, ипостас, единосъщие, откровение, енергия. • основни факти и реалии: Творецът и творението; Божественият план; динамизмът на Сътворението; Освещаването на природата; Човекът и Бог; Човекът и света; Първородният грях; Новата Ева; Духът в Сътворението; Духът и човешкото изкупление; Духът и Църквата; Духът и човешката свобода; Единство и троичност; Ипостас, същност, енергия; „Живият Бог“. • големите изследователи и автори в областта: Г. Флоровский, Р. Роке, В. Бургхард, В. Лоски, Ж. Гайт; Л. Тюнберг, Л. Вилперт, П. Галтие, Н. Афанасиев, Г. Престиж, Т. Реньон. И. В. Попов.
 11. Семинар 1. Тема: Писане на анотация и резюме. Научна библиография и цитиране. (След лекция 3) Семинар 2. Тема: Представяне и дискусия на подготвените анотации по първата задача за самостоятелна работа (анотация на текст) Семинар 3. Тема: Апокрифни и канонични християнски писания (дискусия по предварително зададени въпроси и библиография) (След лекция 6) Семинар 4. Тема: Писане на реферат и есе (след лекция 7) Семинар 5. Тема: Представяне на подготвените реферати по третата задача за самостоятелна работа. Междинен тест.
 12. Самостоятелна работа на студентите ( Вид на самостоятелната работа. Проверка и индивидуална работа със студентите.) 1. Анотация на текст 2. Подготовка за участие в дискусия на тема „Апокрифни и канонични християнски писания” по предварително зададена библиография 3. Подготовка на реферат за цезаропапизъм/папоцентризъм (в края на първи семестър) 4. Междинен тест
 13. Епоха на иконоборската криза. • основни понятия: икона, божественост, логос, христология • основни факти и реалии: Символиката в ранната църква; Иконоборци и иконопочитатели – политико-канонични съображения на страните; Отношения със Западната църква. • големите изследователи и автори в областта: А. Грабар, Г. Фроловский, Е. Китцингер, Й. Майендорф.
 14. Папа v.s. Патриарх. Великата схизма от 1054 г. • основни понятия: схизма, разкол, едикт, канон, догмат, св. Дух, филиокве, ипостас, примат • основни факти и реалии: Причини за различията между Източната и Западната църква след Медиоланския едикт; Фотианци и николаити; Спорове за св. Троица и обредите в църквата; Великата схизма и съдбата на християнската църква след втората половина на ХІ век. • големите изследователи и автори в областта: М. Падеборн, Ст. Рънсимън, Ф. Шерард
 15. зточно православие. • основни понятия: Свещено Писание, Свещено Предание, догмат, Св. Троица, ипостас, клир, дякон, йерей (свещеник), епископ, митрополит, патриарх, диоцез, литургия, пентархия. • основни факти и реалии: Православно вероучение; Символ на вярата; Православна икона, тайнства и обреди; Степени на свещенство. • големите изследователи и автори в областта: М. Поснов, В. Болотов, Т. Уеър (Калистос).
 16. Католицизъм • основни понятия: филиокве, Римска курия, римски папа, кардинал, конклав, целибат, меса, литургия, евхаристична литургия, адвент, катехизация, инквизиция, уния. • основни факти и реалии: Обреди на Католическата църква; Догмати за филиокве, чистилище, непорочно зачатие на Дева Мария, за непогрешимостта на папите по верските дела; Църковна организация; Възникване и развитие на Католическата църква; Поява и развитие на католицизмът в България. • големите изследователи и автори в областта: М. Флаций, Ц. Бароний, Й. Дамбергер, Р. Ролбахер, Дж. Кърш.
 17. Западното християнсво. • основни понятия: Реформация, индулгенция, лютеранство, цвинглианство, анабаптизъм, Аугсбургско изповедание, пацифизъм, радикална Реформация, менонити, калвинизъм, хугенот, англиканство, пуритани, баптизъм, методизъм. • основни факти и реалии: Причини и ход на Реформацията; Основи на протестантското вероучение; Разпространение на протестантството в Европа и Америка. • големите изследователи и автори в областта: М. Флаций, Ц. Бароний, Ж. Босо, Н. Александър.
 18. Християнският „Кръг на живота“. • основни понятия: мистерия, сакрамент, тайнство, дар, кръщение, миро, миропомазване, молитва, миряни, милосърдие. кръщение, покаяние, евхаристия, венчание • основни факти и реалии: Същност на св. Тайнства: кръщение и миропомазване; покаяние; брак; лечение и смърт; Главни изпълнители и участници при извършване на църковните Тайнства. • големите изследователи и автори в областта: А. Рай, А. Кинг, А. Шмеман, архмн. Киприан, А. Салавил.
 19. Християнска календар и литургия. • основни понятия: литургия, меса, тайнство, проповед, храм, олтар, Св. престол, иконостас, Царски врата, амвон, икона, иконографски канон, обред, богослужебен кръг, вечерня, утреня, литургия, Пасха, пост, ротонда, базилика, кръсто-куполeн храм. • основни факти и реалии: Основни принципи в християнското изкуство; Литургическа символика; Устройство храма; Богослужение и празници. дневен кръг на богослужение; Седмичен кръг на богослужение; Годишен кръг на богослужение; Божествена литургия; Православни празници (неподвижни, подвижни, двунадесятые, велики, средни, малки). • големите изследователи и автори в областта: Л. Виперт, Н. П. Кондаков, Т. Клаузер, Р. Тафт, В. Лазарев, К. Вайцман. Т. Метюс.
 20. одерното християнство на Запад. • основни понятия: теология, доктрина, деизъм, либерализъм, просветна реакция. • основни факти и реалии: Просвещение – XVIII в.; Фр. Волтер – „човек без Божие опекунство”; Френска буржоазна революция (1789 г.); квакери; „либерално християнство”; „Грешки, осъдени от папата” (1864 г.); „Доктрина за папска непогрешимост” (1870 г.); „Модерно време” 1960 г. • големите изследователи и автори в областта: Л. Бофф, О. Ромеро, Г. Гутиерез, М. Агиляр, Л. Ротър.
 21. Глобализация на християнството. Женска религия? • основни понятия: човешки права, харта, понтификат, енциклика, универсализъм, апокалипсис, спасение, дякониси, абеса, феминизъм. • основни факти и реалии: Църквата и обществото; Мисия на християнската Църква; Есхатология; Защита на човешките права и достойнство; Ватикана – папа Йоан Павел II; Бенедикст XVI, “Бог е любов” - въпросът за секса и любовта; Сближение с Православната църква; Равенски документ за първенството на папата, 2007 г. Жените в Новия завет и раннохристиянския период; Жените- светци; Жените през Реформацията и модерните времена; Религиозни женски институции; „Декларация по въпроса за допускане на жени до свещеническо служение“ (1976 г.) • големите изследователи и автори в областта: А. Мичъл, архмн. Сергий, Ф. Меланхтон, Дж. Фаръл, Дж. Гонзалес, А. Бруни, Г. Мейси, Ф. Загано, Дж. Алън, Дж. Найт.
 22. Практически занимания Семинар 1. Тема: Подготвяне и представяне на есе върху схизмата. (След лекция 3) Семинар 2. Тема: Представяне и дискусия на филм по темата християнски календар. (След лекция 6) Семинар 3. Тема: Представяне и дискутиране на есе върху значението на християнството за развитието на съвременното общество. (След лекция 8) Семинар 4. Тема: Финален тест.
 23. Самостоятелна работа на студентите ( Вид на самостоятелната работа. Проверка и индивидуална работа със студентите.) 1. Подготвяне и представяне на есе върху схизмата 2. Разработване на реферат върху текст или филм по темата християнски календар 3. Подготвяне и представяне на есе върху значението на християнството за развитието на съвременното общество (в глобален и национален план) 4. Финален тест

Литература по темите:

ОСНОВНА КНИГА (ТЕКСТ) НА КУРСА: Т. Коев, Г. Бакалов. Въведение в християнството. С., 1992; Т. Коев, Г. Бакалов. Християнски справочник. С., 2001.

Задължителна литература:

Т. Коев, Г. Бакалов. Въведение в християнството. С., 1992.

Т. Коев, Г. Бакалов. Християнски справочник. С., 2001.

История на религиите. С., 1999.

Т. Коев, Д. Киров. Кратка богословска енциклопедия. С., 2000.

М. E. Поснов. История на християнската църква. т.1-3. С., 1993-94.

И. С. Свенцицкая. Тайните писания на първите християни. С., 1981.

Р. Тафт, Е. Фаруджа. Теология на литургията, теология на символа. С., 1992.

Й. Майендорф. Византийско богословие: исторически насоки и догматически теми. С., 1995.

Й. Майендорф. Византийската църква: между небето и земята. С., 2007.

Й. Майендорф. Христос във византийското богословие. (http://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100528/catid,324/id,18967/view,article/)

Допълнителна литература:

И. Д. Амусин Тексты Кумрана. М., 1971.

С. Булгаков. Православието. С., 1998.

В. В. Болотов. Лекции по истории древней Церкви. Т. 4. Петроград, 1918.

Восточнохристианские реликвы. А. М. Лидов. М., 2003.

Восточнохристианский храм: литургия и исскуство. А. М. Лидов. М., 1994.

Т. Горичева. Христианство и современный мир. СПб., 1996 .

В. Григориев. Религиите по света. С., 1995.

А. Доннини. У истоков христианства (от зарождения до Юстиниана). М. 1979.

М. Елиаде. Търсенето. История и смисъл в религията. С., 2000.

М. Елиаде. История на религиозните вярвания и идеи. т. I. С., 1997.

М. Елиаде, Й. Кулиано. Речник на религите. С., 1999.

С. А. Жебелев. Евангелия канонические и апокрифические. Петроград, 1919.

Иллюстрованная история религий (ред. Д. П. Шантепи де ла Соссей), т. I-II, 1992.

А. Карташев. Вселенские Соборы, М., 1994.

М. М. Кубланов Возникновение христианства. Эпоха. Идеи. Искания. М., 1974.

А. Кураев. Традиция, догмат, обряд. С., 1996.

А. П. Лебедев. Вселенские соборы IV и V веков. СПб., 2007.

Литургия, архитектура, исскуство византийского мира. СПб, 1995.

Й. Майендорф. Православие в современном мире. Ню Йорк, 1990.

А. Б. Ранович. Происхождение христианских таинства. М., 1931.

Й. Ратцингер. Въведение в християнството, превод от немски Г. Каприев. С., 2013.

И. С. Свенцицкая. Первые христиане и Римская империя. М., 2003.

И. С. Свенцицкая. Ранне христианство: страницы истории. М., 1989.

Христианство. Энциклопедический словарь. т. I-III, M., 1993-5.

S. Ahistrom. A Religions History of the American people. Yale, 1972.

J. M. Allegro. The Dead Sea Scrolls. London, 1956.

F. Fernandez_Armesto, D. Wilson. Reformation: Christianity and the World, 1500-2000. London, 1996.

W. Baeur. Orthodoxy and Heresy in Eastern Christianity. Philadelphia, 1971.

G. Barraclough. The Christian World: A Social and Cultural History. London, 2003.

P. Brown. The Rise of western Christendom: Triumph and Diversity AD 200-1000. Molden, 1996.

P. Brown. The Body and Society: Men, Women and Sexual Renunciation in Early Christianity. London, 1990.

H. Belting. Likeness and Presenses: A History of Image Before the Era of Art. Chicago & London, 1994.

F. E. Bringhtman. Liturgies Eastern and Western. I. Eastern Liturgies. Oxford, 1896.

W. Burghardt. The Image of God in Man According to Cyril of Alexandria. Washington, 1957.

E. Clark. Women and Religion: The Original Sourcebook of Women in Christian Thought. S. Francisco. 1997.

P. Colinson. The Reformation. London, 2003.

M. L. Cozens A Handbook of Heresies. London, 1945.

D. Crossan. Jesus: A Revoutionary Biography. S. Francisko, 1995.

Fr. Dvornik. The Legend of the Apostle Andrew and the Idea of Apostolicity in Byzantium. Cambridge, 1958.

J. P. Farrell, God, History, & Dialectic: The Theological Foundations of the Two Europes and Their Cultural Consequences. Bound edition 1997.

D. Ford. The Modern Theologians. Oxford, 1997.

G. Florovsky. Origen, Eusebius and the Iconoclastic Controversy. - In: Church History, 19 (1950).

P. Friederikson. From Jesus to Christ: The Origins of the New Testament Images of Jasus. Yale, 1988.

J. L. Gonzalez. The Story of Christianity, Vol. 2: The Reformation to the Present Day. San Francisco, 1985.

A. Grabar. L'iconoclasme byzantin: dossier archelogique. Paris, 1957.

M. E. Wiesner-Hanks. Christianity and Sexuality in the Early Modern World. London, 2000.

I. F. Hapgood. Service Book of the Holy Orthodox Catholic Apostolic Church. New York, 1922.

A. Hastings. A World History of Christianity. London, 2000.

P. Heelas, L. woodhead. The Spiritual Revolution: Why Religion is Giving Way to Spirituality. Oxford, 2005.

J. Herrin. The Formation of Chritendom. Princeton, 1989.

J. M. Hussey. The Orthodox Church in the Byzantine Empire. Oxford, 1990.

A. A. King. The Rites of Eastern Christendom. Rome, 1947.

J. Le Goff. Medieval Civilization 400-1500. Oxford, 1988.

C. H. Lowrence. Medieval Monasticism: Forms of Religious Life in Western Europe in the Middle Ages. London, 2000.

V. Losky. On the Image and the Likeness. New York, 1974.

G. Marsden. Understanding Fundamentalism and Evangelicalism. Grand Rapide, 1991.

D. Martin. Pentecostalism: The World their Parish. Oxford, 2001.

D. McCulloch. Reformation: Europe’s House Divided 1490-1700. London, 2003.

B. McGinn, J. Meyendorff. Christian Spirituality. 2 vols. London, 1985.

H. McLeod. Religion and the People of Western Europe 1789-1990. Oxford, 1997.

J. MacManners, The French Revolution and the Church. London, 1969.

R. MacMullen. Christianizing the Roman Empire. Yale, 1984.

E. L. Mascall ed. The Mother of God: A Symposium. London, 1949.

Th. Mathews. The Early Churches of Constantinople: Architecture and Liturgy. Pensylvania, 1971.

E. А. de Mendieta. La presqu'ile des caloyers: Le Mont-Athos. Bruges; P., 1955.

E. А. de Mendieta. Mount Athos. Amsterdam, 1972.

J. Meyendorff. Le Christ dans la Theologie Byzantine. Paris, 1968.

J. Meyendorff. Christ in the Eastern Christian Thought. New York, 1969.

A. Michel. Die Kaisermacht in der Ostkirche (83-1204). Darmstadt, 1959.

M. Mullett. The Catolic Reformation. London 1999.

The Oxford dictionary of Christian church (ed. by F. Cross and E. Livingstone). London, N.Y., 1974.

J. Pelikan. Jesus Through the Centuries: His Place in the History of Culture. Yale, 1999.

J. Pelikan. The Growth of Medieval Theology (600-1300). Chicago, 1978.

J. Pelikan. The Spirit of Eastern Christendom (600-1700). Chicago, 1974.

The Penguin dictionary of religions. London, 1997.

G. L. Prestige. God in Patristic Thought. London, 1952.

St. Runciman. The Orthodox Churches and the Secular State. London, 1971.

A. Salaville. An Introduction in the Study of Eastern Liturgies. London, 1938.

E.P. Sanders. The Historical Figure of Jesus. London, 1993.

A. Schmeman. The Historical road of Eastern orthodoxy. London, 1963.

A. Schmeman. Sacrament and Orthodoxy. New York, 1966.

A. Schmeman. Introduction to Liturgical Theology. London, 1966.

Ph. Sherrard. The Greek East and the Latin West. London, 1959.

M. Sievernich, Christian Mission EGO— European History Online, Майнц: Institute of European History, 2011.

R. W. Southern. Western Society and the Church in the Middle Ages. Penguin, 1990.

L. Thunberg. Microcosm and Mediator: The Theological Anthropology of Maximus the Confessor. Lund, 1965.

Th. Ware. The Orthodox Church. — Penguin Books, 1993.

K.Weitzmann, ed., Age of spirituality: late antique and early Christian art, third to seventh century, 1979.

L. Woodhead. An Introduction to Christianity. Cambridge, 2004.

Rohter. "As Pope Heads to Brazil, a Rival Theology Persists". The New York Times. 2007-05-07.

A. Walls. The Missionary Movement in Christian History: Studies of the Transmission of Faith. Edinbourg, 1996.

J. F. White. A Brief History of Christian Worship. Abingthon, 1993.

G. Williams. The Radical Reformation. Philadelphia, 1962.