GENB013B Увод в социалната психология

Анотация:

• Целта на курса е да запознае студентите с основните теории за обяснение на разнообразните форми на социално поведение на човека както и с основните емпирични постижения в областта. Студентите се въвеждат в най-широко изследваните теми от съвременната социална психология и се запознават с методологията на емпиричните изследвания в тази област. Каква е същността на социалното влияние, от какво зависи агресията и алтруизма между хората, как формираме впечатление за другите хора, как си обясняваме причините за поведението им – това са някои от основните въпроси, които се разглеждат в този курс.

прочети още
Социология

Преподавател(и):

проф. Толя Стоицова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Главните изследователски парадигми в социалната психология

• Основните теории за разбиране и обяснение на различни форми на социалното поведение

2) могат:

• Самостоятелно да осмислят и критично да анализират данни от емпирични социално-психологически изследвания.


Предварителни изисквания:
• Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ОСНОВНА КНИГА (ТЕКСТ) НА КУРСА:

Елиът Арънсън (2009). Човекът – социално животно. София: Дамян Яков

Допълнителна литература

Андреева, Л. (1988). Социално познание и междуличностно взаимодействие, София

Джонев, С. (1996). Социална психология, София: Софи-Р, т. 2

Brehm, S.S. (1998). Интимните отношения. В: Московичи, С. (Ред.)

Социална психология, т. 1, 286-325

Средства за оценяване:

За семестър 1:

1. Изготвяне на презентация на PowerPoint на тема "Моите силни черти" според модела на "Прозорецът на Джохарли". Индивидуално представяне на презентациите пред групата.

2. Писмена работа: Прилагане на системата на Е. Хол за описание на културата. Всеки студент избира сам държавата, за която да пише, без България.

За семестър 2:

1. Индивидуална и след това екипна работа на тема:"Правила за общуването в неравни статусни взаимоотнишения".

2. Индивидуална работа в клас: Личен рейтинг на социално значими ценностни и възможности за конфликти в персоналната ценностна система.

Финален изпит - писмен:

По 2 въпроса от всеки семестър: 2 теоретични и два практически.