VIPB941 Дигитални технологии в керамиката и порцелана II част

Анотация:

Курсът има за цел да инкорпорира дигитални поведения в керамичното и порцеланово изкуство, като акцент е използването на софтуер за изкуствен интелект (AI). Симбиозата между тези две материи дава много интересни резултати в контекста на керамиката като съвременно изкуство. Генерираните изображения ще бъдат прехвърляни в керамични пластики; трансферирани в двуизмерни рисунъчни проекти или принтирани чрез 3D принтер

прочети още
Керамика, порцелан и 3D керамични форми

Преподавател(и):

гл. ас. Петьо Будаков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• имат познания в областта на 3D моделирането и софтуерите за AI

• усъвършенстват пространственото си мислене и представянето на обекти в него

• спецификите при принтирането на 3D прототипи с различни керамични материали

2) могат:

• да прилагат придобитите умения при работа с AI софтуери

• да изработват и мултиплицират 3D прототипи

• да комбинират генерирани чрез изкуствен интелект изображения с 3D принтирани форми и традиционни керамични обекти при създаването на съвременно керамично изкуство
Предварителни изисквания:
Студентите да минали курс VIPB930 Дигитални технологии в керамиката и порцелана I част.

Студентите да имат отношение към съвременното изкуство и новите технологии като изразно средство.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Paul, C. Digital Art, Thames & Hudson, 2015

• Попов, И. 409 съвременни художници, София, Атера дизайн, 2011

• Римшнайдер, Б., У. Грьозеник. Изкуството днес, Taschen, 2002

• Vitamin C: Clay and Ceramic in Contemporary Art, Phaidon, 2017

• Bentkowska-Kafel, A., T. Cashen, H. Gardiner. Digital Art History. Intellect, 2005

• www.midjourney.com

• www.discord.com