BAAB805 Счетоводно отчитане на външнотърговските сделки

Анотация:

Курсът по „Счетоводно отчитане на външнотърговските сделки” включва теми, свързани с характеристиката и счетоводното отчитане на външнотърговските сделки и с валутните операции, извършвани по повод на тези сделки от нефинансовите предприятия. Неговата цел е да даде знания на студентите за счетоводното интерпретиране на различните валутни операции и сделки с чуждестранни контрагенти от и извън Европейския съюз. Той има преобладаващо практическа ориентация и си поставя следните задачи:

• да разясни задълбочено и достъпно характеристиката и счетоводното отчитане на външнотърговските сделки;

• да създаде умения за успешното прилагане на придобитите знания в практиката.

При представянето на тематичните единици се използват традиционни и съвременни подходи, приложими в областта на счетоводството, с което се цели създаването на широкообхватна и задълбочена подготовка на студентите в областта на счетоводното отчитане на външнотърговските сделки.

Съдържанието на курса се актуализира текущо, съобразно промените в нормативната уредба и постиженията в теорията и практиката на счетоводството.

прочети още
Счетоводство и контролинг

Преподавател(и):

доц. Станислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти трябва да:

1) знаят:

• да характеризират и оценяват видовете външнотърговски сделки;

• да създават счетоводна информация за отделните външнотърговски сделки;

2) могат:

• да прилагат знанията за същността и оценката на външнотърговските сделки при решаването на практически казуси и задачи

• да съставят счетоводни статии за извършваните операции при различните по вид външнотърговски сделки;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• основи на счетоводството

• методология на счетоводството

• финансово счетоводствоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Тема 1. Характеристика на външнотърговските сделки и необходимост от счетоводното им отчитане
  2. Тема 2. Оценка на външнотърговските сделки
  3. Тема 3. Счетоводно отчитане на операциите по износа
  4. Тема 4. Счетоводно отчитане на операциите по вноса
  5. Тема 5. Счетоводно отчитане на специалните външнотърговски сделки

Литература по темите:

• Отчитане на външнотърговските сделки /Меразчиев, В., Баташки, Г, Иванова-Кузманова, Г., Панчева, Ст., Михайлова, Р. Свищов, Ценов, 2010.

• Душанов, И., Димитров, М., Курс по счетоводство на предприятието, София, Издателство „Ромина”, 2010 г.

• Национални счетоводни стандарти.

• Международни стандарти за финансови отчети и Международни счетоводни стандарти.

• Епстейн, Б., Мирца, А., Международни стандарти за счетоводство и

финансова отчетност. Коментари и приложения, София, “К&Б консулт”, 2004 г.

• Петрова, Д. Счетоводно отчитане на външнотърговски сделки. София, Тракия – М, 2006.

• Отчитане на външнотърговските сделки (сборник)/ Михайлова, Р., Ималова, Д. и др. Свищов, Ценов, 2006.