HISB525 Проект "Проблеми на най-новата история"

Анотация:

• Проектът има за цел да даде възможност на студентите в самоподготовката им да добият цялостна представа за идейните мотиви и основните политически процеси и конфликти в най-новата история. Насочването и подпомагането студентите в разбирането и оценката на ключови периоди и събития е най-същественият елемент по пътя на изграждането им като добри професионалисти, а и хора с ясни граждански позиции.

прочети още
История

Преподавател(и):

доц. Живко Лефтеров  д-р
доц. Димитър Гюдуров  д-р
гл. ас. Методи Методиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• за основните етапи и събития от най-новата история

• водещи автори и школи, интерпретиращи най-новата история

• ще знаят за основните открити проблеми в европейския Югоизток и Европа

2) могат:

• да ползват и анализират научно-дискусионна литература

• да изграждат своя собствена позиция на основата на литературни източници

• да съставят самостоятелни аналитични текстове по дискусионни теми и въпроси


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Бугайски, Я. Студен мир. Новият империализъм на Русия. София, “Гутенберг”, 2006

Викърс, Миранда. Албанците. Съвременна история. С., 2000

Данова, Н., А. Христакудис. История на Нова Гърция. С., 2003

Джонсън, П. История на американския народ. София, “Рива”, 2002

Димитров, Стр., Манчев, Кр. История на балканските народи. Т. 1-2. С., 1999 г.

Кастелан, Ж. История на Балканите 14-20 в. С., 2002

Кастелан, Жорж. История на Балканите ХІV – ХХ век. С., 2002

Кенеди, П. Възход и падение на великите сили. Т.1-2. София, “Св.Георги Победоносец”, 1997

Кисинджър, Х. Дипломацията. София, “Труд”, 1997

Кисинджър, Х. Политиката: към дипломацията на ХХІ век. София, “Труд”, 2002

Тодоров, Върбан. Етнос, нация, национализъм. Аспекти на теорията и практиката. С., 2000

Тодорова, Мария. Балкани. Балканизъм. С., 1999

Трайков, Веселин. Националните доктрини на балканските страни. Исторически и съвременен поглед. С., 2000

Улф, Лари. Изобретяването на Източна Европа. Картата на цивилизацията в съзнанието на Просвещението. С., 2004

Хънтингтън, С. Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред. София, “Обсидиан”, 1999

Хьош, Е. История на балканските страни от древността до наши дни. С., 1998

Шулце, Хаген. Държава и нация в европейската история. С., 2000

Средства за оценяване:

писмени задачи - 50 %

презентация на писмената задача - 50 %