HISB804 Балканите в двуполюсния свят

Анотация:

Курсът разглежда историята на Балканите по време на Студената война и свързаната с нея блокова архитектура на света. За тази цел се разглеждат идеологическите и стратегически мотиви в политиката на страните от Антихитлеристката коалиция към този регион. По време на войната и през различните етапи в развитието на Студената война. Проследява се налагането на комунистическите режими в Румъния, България, Югославия, Албания и изграждането на съветската икономическа, политическа и военна структура на Балканите, както и постепенната ерозия на влиянието на СССР в региона. Паралелното изграждане на НАТО и включването на Гърция и Турция в него. Проследява се ролята на нарастващата икономическа и социална интеграция на балканските страни към Обединена Европа довела до включването на Гърция и започването на преговори с Турция за присъединяване към Общността. Разглежда се поотделно историята на всяка от балканските страни по отделно.

прочети още
История

Преподавател(и):

доц. Димитър Гюдуров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Ще знаят:

- За мястото и ролята на балканските страни в политиката на САЩ, СССР и Великобритания

- За етапите и характерните особености на Студената война в балканския регион.

- За различията между балканските комунистически режими и тяхната вътрешна и международна политика.

- Етапите на историческото развитие на балканските държави.

- За откритите проблеми във взаимоотношенията на балканските страни.

Ще могат:

- Критично да анализират научна и публицистична литература върху историята на балканите

- Да изградят собствена позиция както върху историческото развитие, така и върху актуалните балкански проблеми

- Да създават собствени критично-аналитични текстове по разглежданите в курса проблеми.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Кисинджър, Хенри. Дипломацията. С., 1997

2. Лалков, Милчо. От надежда към разочарование. Идеята за федерация в Балканския Югоизток (1944-1948 г.)

3. Тодорова, Мария. Балкани, Балканизъм. С., 1999 г.

4. Лалков, Милчо. Югославия (1918-1992). Драматичния път на една държавна идея. С., 1999 г.

5. Чеке, Мариана. Кратка история на Румъния. С., 2001 г.

6. Восточная Европа в документах российских архивов 1944-1953 г. т.І (1944-1948 г.) М.,1997 г.; том ІІ (1949-1953 г.), М.,1998 г.

7. Боол, Майкъл. Студената война на Балканите. Американската външна политика и възникването на комунистическа България.1943-1947, С.,1999 г.

8. Национални проблеми на Балканите, сб., ред. Кр. Манчев и др., С., 1992 г.

9. Йовевска, Мариана. Босна и Херцеговина през ХІХ-ХХ в. Нации и национални взаимоотношения. В.Търново, 1995 г.