ARTB817 Продуктдизайн

Анотация:

Курса подготвя проектанти на продукти за обществена и жилищна среда Изгражда умения за самостоятелно проектиране и работа в екип с различни видове специалисти .Изгражда специалисти които имат качества за ръководене в екип.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Софрони Върбев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

ЗНАЯТ: Основни правила и познания за създаване на дизайнерски проект

МОГАТ: Да реализират дизайнерския проект в областта на продуктовия дизайн.Могат да ръководят проектантски колективи от различни специалности.


Предварителни изисквания:

Да са овладели знания за методиката на проектиране.

Да боравят с необходимите знания за помощните дисциплини (ергономия,композиция ,инж. науки )

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Нойферт Архитектурно проектиране Ернст Нойферт

Стандарти и нормативни документи

Сайтове и фирмени каталози

Сомов Ю. С Композиция в технике

Устин В.Б Композиция в дизайне

Делчев.С Основи на промишления дизайн в архитектурата

Желева-Мартинс;ДТектониката като теория на формата и формообразуването

Средства за оценяване:

Курсова работа / проект --- 3 бр.