CASB923 Проект "Сториборд и лейаут"

Анотация:

Курсовата работа към “Типаж, декор и сториборд” представлява проект за кратък анимационен филм, от ниво „идея” до професионално направени:

• Анотация, литературен сценарий на филма и експликация на режисьорските намерения.

• Подробно разработени във всички необходими пози и състояния типажи. Сравнителна таблица на типажите. В търсенето на типажа е добре студентите да раздвижат основния типаж в най- характерните за него действия.

• Декори

• Работен сценарий на филма и сториборд.

• Ако разполагат с техническата възможност, студентите с помощта на преподавателя могат да направят и „аниматик” – да сканират рисунките от сториборда и да ги монтират с определено времетраене, дори могат да подложат звук или музикално оформление. Това ще им помогне да се ориентират до голяма степен доколко са успели в режисьорските си намерения.

• Кратки анимационни етюди – груба анимация на основните герои

• Лейаути (компановки) за всеки отделен кадър от проекта си.

• Технически проблеми и изисквания при подготовката на филма за анимация.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

проф. Анри Кулев  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

Знаят:

•Ще получат необходимите познания за сториборд и лейаути, които ще приложат в подготовката на бъдещите си филми;

•Ще се запознаят с основните изисквания за професионален сториборд и лейаут в големите студии, телевизионните сериали и др.

2. Могат да разработват собствени проекти за филми, както и да работят като художници сториборд и лейаут в по-големи филмови продукции или студии.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Да са завършили основните курсове за анимационно кино през първите пет семестъра от обучението си.

• Основни познания и умения по класическа и приложна анимация, анимационен типаж и декор, анимационна драматургия и режисура.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• На английски език, непреведена

1. Brian Lemay – “Designing Cartoon Characters for Animation”

2. Tony White – “ The Animator's Workbook: Step-By-Step Techniques of Drawn Animation”

3. Richard Williams – “The Animator’s Survival Kit”

4. Frank Thomas and Ollie Johnston – “The Illusion of Life”

5. Preston Blair – „ Аdvanced Animation”

5. Leonard Maltin -‘Of Mice and Magic”

6. Harold Whitaker and John Halas – “Timing for Animation”

7. Shamus Culhane –” Animation from Script to Screen”

8. Ted Sennett – “The Art of Hanna-Barbera”

9. Chuck Jones – “Chuck Amuck”

10. Roger Noake –” Animation”

11. Kit Laybourne – “The Animation Book”

12. Gene Deitch – “How to Succeed in Animation”

13. Edward Muybridge – “The Human Figure in Motion”

14. Edward Muybridge – “Animals in Motion”

15. Ken Hultgren – “Тhe Art of Animal Drawing”

16. Gottfried Bammes –„The Artist’s Guide to Human Anatomy”

17. Gottfried Bammes – „The Artist’s Guide to Animal Anatomy”

19. Don Bluth –The Art of Storyboarding

20. Mark Byrne – The Art of Layouts and Storyboarding

• На френски език

• Jackie Bretaudeau – “Le Layout”

• Bernard Deyries –“Le Storyboard d’Animation de Series”

На руски език

• Иван Иванов-Вано –„Кадр за кадром”

• „Мастера советской мультипликации” –сборник статей

• Юрий Норштейн -„Снег на траве”

На сърбо-хърватски език

• Боривой Довникович - ‘Skola Crtamog Filma”

На български език

• Красимира Герчева –„Естетика на анимационния филм”

• Надежда Маринчевска –„Квадрати на въображението”

• Надежда Маринчевска – „ Българско анимационно кино 1915-1995г.”

• Тодор Андрейков –„Комичното на екрана”

• Шандор Фейа-„За анимацията въобще”

• Сергей Есенин –„Вълшебниците на екрана”

• Илия Бешков – „Слово и образ”

• Петър Чуховски – „Рисунката”

• Петър Чуховски – „ Конструктивна перспектива”

• Д-р Кр. Чоканов – „ Пластична анатомия”

• Статии и студии от периодичния печат, посветени на анимационното кино

Средства за оценяване:

Форми на обучение: Студентите работят по собствени сценарии като се консултират с преподавателите си по драматургия и режисура. При невъзможност да бъдат автори на драматургията, те ползват чужди сценарии или адаптират част от подходяща литература. Курсът налага работа с всеки студент индивидуално и в рамките на този семестър ще набляга върху лейаута.

Форми на проверка и оценка на компетенциите /с процентно разпределение на всяка от формите в крайната оценка/.

Текущи оценки Изпит:

ЗАДАЧИ ПО КУРСОВАТА РАБОТА/ПРОЕКТ 100 % КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ 100 %

Дата на провеждане на текущия контрол. Всяка пета седмица.

Допълнителни обяснения за изпитните материали и критериите за оценяване.

Критериите при оценяването на курсовата работа са:

• Яснота и сила на идеята и визуалната концепция

• Добър киноразказ и монтаж

• Доколко стилът и естетиката на анимацията са съобразени с драматургичния материал

• Ясни и професионални разработени лейаути за всички кадри във филма. Готовност за започване на анимацията по проекта.

• Анимация на ключови кадри в проекта.

• Оригиналност на идеята и визуалната концепция.