LEAB037 Практически курс по немски език

Анотация:

• Курсът се състои от 150 академични часа и е едносеместриален. Включва както семинари, така и практически занятия. Предполага различни форми на учебна работа: фронтална работа на преподавателя с цялата група; работа по двойки и в малки групи, самостоятелна работа. Основната цел на курса е успешното усвояване на изучавания чужд език на ниво В1. Курсът цели да обогати знанията по немски език на студентите, както и комуникативните им стратегии и тактики относно тяхната рецептивна и и продуктивна компетентност по писмена и устна реч

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

преп. Камелия Джурелова  
преп. Анжела Ангелова  

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

ЗНАЯТ синтактичните, лексикални и граматични особености на езика на ниво B 1

МОГАТ да ползват езиковия материал и комуникативните стратегии, залегнали в изискванията за владеене на езика на ниво B1

Студентите ще знаят

• достатъчно езикови средства, чрез които могат да се справят в ежедневни ситуации;

• сравнително точно употребяват лексика с обем до 1500 думи;

основната граматика на езика

ще могат/ умеят:

• да разбират основната информация, когато се говори на стандартен немски език по познати теми.

• Да се справят в пожечето ежедневни ситуации

• да водят разговор по познати теми; да описват цели, мечти и др.

• да аргументират накратко своите цели и планове

• да разбират автантични писмени и устни документи

• да водят лична кореспонденция

при говорене могат без предварителна подготовка да говорят по теми от ежедневието. Употребяват прости и сложни взаимно свързани изречения.Могат да разкажат някаква история или да предадат съдържанието на книга или филм

при писане могат да в лично писмо да споделят опит или описват впечатления . Могат да пишат по познати или инересуващи ги теми. Могат да съставят прости свързани текстове.

при слушане и четене Разбира основната информация от текстове на стандартен немски език. Разбира подробна информация от лична кореспонденция.


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Студентите да имат знания и/или умения:

• подходящ резултат от входен тест за определяне на ниво

или

• Студентите трябва добре да са усвоили материала преподаден в курс Практически немски език А2Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

3. Библиография по темите:

- Demme,Silke; Funk, Herman: Studio d B1, Kurs- und Ubungsbuch mit Zertifikatstraining, Cornelsen Verlag 2007

- Demme,Silke; Funk, Herman: Studio d B1, Sprachtraining, Cornelsen Verlag 2008

- Demme,Silke; Funk, Herman: Studio d B, Audio CDs und DVD, Cornelsen Verlag 2008

- Fandrych, Christian; Tallowitz, Ulrike: Klipp und Klar (Grundstufengrammatik), Klett Verlag 2004

- Dr. Sabine Dinsel, Monika Reimann: Fit furs Zertifikat Deutsch Lehrbuch mit integrierter Audio-CD, Hueber Verlag 2007

- Maenner, Dieter: Prufungstraining DaF-Zertifikat Deutsch, Cornelsen Verlag 2008

Средства за оценяване:

. Провеждане на текущия контрол и начин на оценяване :

Финалната оценка е комплексна и се формира на базата на оценката от текущия контрол и оценката от финалния изпит

При положителна крайна оценка студентът получава своите кредити .

Необходими са 75% присъствие, за да се оформи оценката на студента .

При слаба оценка студентът се явява на изпит за ниво В1 по време на изпитната сесия .