LEAB034 Практически курс по френски език

Анотация:

Курсът се състои от 150 академични часа и е едносеместриален. Включва както семинари, така и практически занятия. Предполага различни форми на учебна работа: пленум, фронтална работа на преподавателя с цялата група; работа по двойки и в малки групи, самостоятелна работа. Основната цел на курса е успешното усвояване на френски език на ниво В1 (основна автономна компетентност), според общоприетите нива за владеене на език от препоръчителната единна рамка на Съвета на Европа и достигане до ниво за преминаване в курс (В2). Тази цел предполага:

? разширяване и обогатяване на езиковите знания и речевите умения, придобити в курс А2;

? развиване на лингвистичната и социо-комуникативната компетенции на обучаваните, позволяващи общуване на френски език в ежедневието, в личния живот и професионалната сфера, при пътуване в страната, където се говори френски език;

? усвояване на стратегии за успешна устна и писмена комуникация на френски език в често срещани ситуации при ежедневно или професионално общуване;

? развиване на писмени и речеви умения, свързани с описанието на личен опит, надежди и амбиции, предаването на случка или сюжет на книга или филм и изказването на мнение по теми от личен характер и такива, свързани с ежедневието или с актуални събития.

Цели на курса:

• да усъвършенства познанията на студентите по френски език;

• да усъвършенства комуникативните стратегии и тактики на студентите относно тяхната рецептивна и продуктивна компетентност по писмена и устна реч;

• да доизгражда системата за самоконтрол при пораждане на реч, като се усъвършенства умението да се използва езика като средство за общуване в разнообразни комуникативни ситуации и като средство за придобиване на знания.

• да оптимизира когнитивните им стратегии на езиково усвояване и уменията им творчески да преработват нова информация, за да могат за в бъдеще самостоятелно да се развиват и усъвършенстват като професионалисти;

• студентите да усъвършенстват уменията за участие в дискусии, за разбиране на лекции и реферати, за изказвания на културни и обществено-политически теми, за самостоятелно създаване на текстове с аргументация; разбиране, тълкуване и анализ на текстови разновидности; формиране на умения за самостоятелна работа с научни текстове на френски език.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

преп. Цветилена Кръстева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

затвърдени знания в областта на френската граматика;

• затвърдени знания в областта на френската лексика;

• знания за езиковите регистри на френския език и тяхното функциониране;

• знания за словообразувателните модели на френския език;

2) могат:

• да разбират общото съдържание по конкретни и абстрактни теми в комплексен текст, включително дискусия по специфични въпроси в своята професионална бласт;

• да общуват свободно, да изразяват спонтанно идеи и мнения;

• да се изразяват ясно, детайлно и аргументирано по широка гама от теми – в писмена и устна форма.


Предварителни изисквания:
• Студентите да са покрили изискванията за знания и умения по френски език на ниво А2

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Alter Ego 3 – livre et cahier d’exercices ;

Presse francophone ;

Gregoire M., Thievenaz O., Grammaire progressive du francais, CLE International, Paris, 1996 ;

Berar E., Lavenn C., Grammaire utile du francais, Hatier, Paris, 1989 ;

Riegel M. et al, Grammaire methodique du francais, PUF, 1995 ;

Brambarova A., Krasteva T., Chiptchanov M., Analyser un texte, NBU, 2003

Средства за оценяване:

ТЕСТ 1 10%

МЕЖДИНЕН ТЕСТ 10%

ТЕСТ 2 10%

ПОРТФОЛИО 10%

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 10%

ФИНАЛЕН ПИСМЕН ИЗПИТ 25%

ФИНАЛЕН УСТЕН ИЗПИТ 25%