LEAB029 Професионална кореспонденция (на английски език)

Анотация:

Курсът дава знания за видовете бизнес кореспонденция и за спецификата на използването на чуждия език при нейното осъществяване.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

доц. Мария Стамболиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Видове писмена професионална комуникация.

Особености на езика на бизнес кореспонденцията.

Изготвяне и обработване на бизнес документация.

2) могат:

Да водят служебна и лична бизнес кореспонденция на английски език.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Студентите трябва да владеят английски език на ниво равно или по-високо от В1 от Европейската езикова рамка.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

Oxford Handbook of Commercial Correspondence, A. Ashley,

OxfordUniversity Press, 2010

Учебни материали в Moodle

- - -

Допълнителна литература

Basic Business Communication, Raymond V. Lesikar, RICHARD D.

IRWIN, INC., 1988

Business Correspondence – A Guide to Everyday Writing, Lin

Lougheed, Longman, 2003

Уеб-базирани източници

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 75% 75% 75%

ПОРТФОЛИО 25% 25% 25%