LEAB024 Презентации и преговори (на английски език)

Анотация:

Курсът има за цел да развие комуникационните умения на студентите в общуването им на английски език, вкл. умения за слушане, писане, задаване на въпроси, интервюиране, презентиране и участие в преговори. По време на занятията се акцентира. върху отделните етапи на усвояване на уменията чрез ролеви игри и практически разработки.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

доц. Мария Нейкова  д-р
гл. ас. Милка Хаджикотева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят/познават:

• основни видове умения за общуване;

• основни етапи за развиване на уменията;

• съвременни изследвания и литература по темата;

2) могат:

• да прилагат съответните умения в ситуации;

• да подбират самостоятелно материали, планират и резюмират основни идеи;

• да подготвят логически завършена презентация върху тема по собствен избор;

• да представят подготвената презентация и да участват в дискусия по темата;


Предварителни изисквания:
Студентите да владеят английски език на ниво В2 от Общоевропейската езикова рамка

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Reinhart, S 2013, Giving academic presentations, University of Michigan Press

Burton, G 2013, Presenting. Deliver presentations with confidence, Harper Collins Publishers

Corfield, R 2009, Successful interview skills: How to prepare, answer tough questions and get your ideal job, 5th edn, Kogan Page, London.

Van Emden, J 2010, Presentation skills for students, Palgrave Macmillan, Hampshire, New York.

Turner, K 2008, Essential academic skills, Oxford University Press, South Melbourne, Victoria.

Brick, J 2009, Academic culture: A student’s guide to studying at university, Macmillan Education Australia, South Yarra, Australia.

Средства за оценяване:

Писмена задача 50%

Презентация 50%