PHIB012 Философия на религията

Анотация:

• Курсът цели да изложи ясно и последователно философската рефлексия и критика на религиозния опит.

• Занятията запознават с основните проблеми, които всяка религия поставя от философска гледна точка.

• Проследяват се най-важните направления в развитието на философията на религията от нейното възникване до наши дни

прочети още
Философия

Преподавател(и):

гл. ас. Сергей Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• След завършване на курса студентите усвояват определен обем знания за спецификата, основните понятия, проблеми и направления на философията на религията.

• Запознават се с най-важните процеси и тенденции в развитието на философията на религията днес.

• Като акценти на курса са изведени философските питания: Защо Бог? Какъв Бог? Съществува ли Бог и техните възможни отговори.

2) могат:

• аргументирано да интерпретират основните проблеми на философията на религията

• да анализират религиозните феномени в светлината на философската рефлексия и критика


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Що е философия на религията?
 2. Бог и божественото в античната философия.
 3. Доказателства за съществуването на Бога.
 4. Разум и религия във века на Просвещението.
 5. Религията в границите на Кантовата революция.
 6. Религиозното чувство според Шлайермахер.
 7. Религията във философията на Хегел.
 8. Богът на вярата срещу Бога на философите.
 9. Критика на религията.
 10. Въпросът за Бога във философията на Хайдегер.
 11. Бог, който идва в езика.
 12. Съвременната проблематика.
 13. Вяра и разум.
 14. Схващания за смъртта на Бога.
 15. Разговор за бъдещето на религията.

Литература по темите:

Препоръчителна литератира:

Аристотел, Метафизика, кн. XII

Анселм, Прослогион, гл. 2-4.

Владимир Градев, Между абсолютното тайнство и нищото.

Владимир Градев, Прекъсването на пътя.

Рене Декарт, Метафизически размишления, 3 и 5 размишление.

Имануел Кант, Критика на чистия разум, кн. II, дял 2, гл. 3, секция 3-7 (с. 575-611).

Имануел Кант, Религията в границите на самия разум

Сьорен Киркегор, “Страх и трепет” в Избрани съчинения, т. 2.

Лешек Колаковски, Религията или ако няма Бог.

Мартини, Еко, В какво вярва този, който не вярва.

Фридрих Ницше, Веселата наука, параграфи: 125, 343, 344, 347.

Блез Паскал, Мисли.

Платон, Държавата, кн. VI.

Платон, Тимей в Диалози, т. IV.

Ричард Рорти, Джани Ватимо, Бъдещето на религията.

Тома от Аквино, Сума на теологията I, въпрос 2, раздел.

Лудвиг Фойербах, “Същност на религията” в Избрани съчинения, т. 2.

Зигмунд Фройд, Бъдещето на една илюзия

Хабермас, Ратцингер, Диалектика на секуларизацията

Хайдегер, “За хуманизма” и “Само един Бог може да ни спаси” в Същности

Хегел, Феноменология на духа, разделът за нещастното съзнание от IV глава и глава VII за религията.

Фридрих Шлайермахер, За религията: Втора реч: “За същността на религията” (с. 21-61).

Средства за оценяване:

реферат;

тест