PHIB008 Философия на познанието

Анотация:

Курсът има за свои цели:

• да запознае студентите с основните епистемологически проблеми – от конституирането на понятието за наука (“логос”) до критическото му поставяне под въпрос;

• да представи на студентите основни епистемологични модели от историята на европейското мислене (репрезентационизъм, трансцендентализъм, съвременни аннтирепрезентационистки концепции);

• да ги научи да различават тези модели теоретично и да ползват аргументите им практически (да конструират философска аргументация по теоретико-познавателни проблеми);

прочети още
Философия

Преподавател(и):

доц. Ясен Захариев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• основни епистемологични модели от историята на европейското мислене;

2) могат:

• да конструират философска аргументация по теоретико-познавателни проблеми


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Понятие за познание
 2. Диалог и диалектика
 3. Логика и реторика
 4. Аристотел за познанието
 5. Хюм и Кант – “епистемологичният обрат”. Понятие за a priori. Демаркация между възможно и невъзможно познание. “Критика” и “трансцендентална философия”. Релативност на “навика” и универсалност на “чистия разум”. Антропология и/или чиста наука?
 6. Реализъм и номинализъм
 7. Бейкън и научният метод
 8. Рационалистичната програма на Декарт
 9. Версии на рационализма
 10. Класическият прагматизъм – Джеймз, Пиърс, Дюи, Мийд. “Практика” вместо “чиста теория”. Прагматистко понятие за “практика” - познание и действие. Хипотеза – потвърждение на хипотезата. “Успешността” като критерий за истинност.
 11. Критическата позиция на Кант
 12. Феноменология и херменвтика
 13. Позитивизъм и неопозитивизъм.
 14. Прагматисткият метод
 15. Философия и наука

Литература по темите:

Антична философия. Антология. С. 1994, / Ч 101 / А 749/.

Антология. Европейска философия XVII-XIX век. 1 част. С.1985.

Бояджиев, Цочо, Античната философия като феномен на културата, С. 1993 / Ч 101 / Б 734/.

Гадамер, Х. Г. Истина и метод, С. 1997.

Гурова, Лилия. Ролята на проблемите, 1998, / Ч 101 / Г 937/.

Декарт, Р. Събрани съчинения, С.1978.

Кант, И. Пролегомени, С. 1993.

Кант, Имануел. Критика на чистия разум, С. 1967, /ИА К 257/.

Кун, Т. Структура на научните революции, С.1996.

Мартен, Жан-Кле. 100 думи за 100 философи, С. 2006.

Научното познание, С. 1994.

Лайбниц, Готфрид. Нови опити върху човешкия разум, С.1974, / ИА Л 151/.

Лок, Джон. Опит върху човешкия разум, С. 1972, /141 / Л 810/.

Мит и философия, С. 1991, / ИА М 700/.

Платон. Диалози, С. 1979-90.

Пол Улф, Робърт. За философията, С., 2004.

Попов, Здравко. Аполодоровата “Библиотека” и проблемът за мита, в: Аполодор, Митологическа библиотека, С. 1992, / Ч 875 / А 786/.

Петров. Сава. Понятия за обективно и субективно, 1985, / 11 / П 471/.

Ръсел, Б. История на Западната философия, Т. 1 – 3, С. 1994 - 1996.

Ръсел, Б. Теория на познанието, 1997, / Ч 165 / Р 981/.

Саръилиев, Иван В. Прагматизъм, 2002, / Ч 165 / С 208/.

Сивилов, Л. Системното познание, 1994, / Ч 165 / С 352/.

Спасов, Добрин. Анализ на познанието, 1969, / ИА С 558/.

Спиноза, Бенедикт. Етика, 1955, / ИА С 572/.

Теории за истината, С. 1992, /Ч 141 / Т 497/.

Файерабенд, П. Против метода, С.1996.

Файерабенд, П. Три диалога за познанието, 2005, /Ч 165 / Ф 171/.

Фуко, Мишел. Археология на знанието, 1996, / Ч 165 / Ф 905/.

Хусерл, Е. Философията като строга наука, сп. Философски преглед, кн.2, 1992 и кн.1, 1993, С.

Хюм, Д. Трактат за човешката природа, С. 2006, / Ч 141 / Х 987/.

Chisholm, Roderick M. Theory of knowledge, 1966, /Ч 165 / C 52/.

Russell, Bertrand. The problems of philosophy, 1984, / Ч 101 / R 95/.

Tittle, Peg. What if…Collected Thought Experiments in Philosophy, 2005, / Ч 101 / T 64/.

Woozley, Anthony Douglas. Theory of knowledgee: an introduction, 1966, / Ч 165 / W 83/.