PHIB006 Основни етически понятия

Анотация:

По своето съдържание курсът представлява начално открояване на етиката като специална сфера на философията, която разглежда моралното съдържание на основните философски въпроси. Главните цели на курса са:

да запознае студентите с историята на етическите учения от античността до края на XX век;

да въведе и систематизира основната терминология, свързана с моралната проблематика, като изясни спецификата на етическия дискурс;

да създаде у студентите умения за практическо прилагане на усвоените знания, както и предпоставки за по-широко осмисляне на връзките с други области на философията или с други сродни дисциплини;

да ориентира студентите към основните морални проблеми на съвременността и етиката на бъдещето.

прочети още
Философия

Преподавател(и):

проф. Лидия Денкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните етически понятия в историята на тяхното възникване и съвременните етически дебати;

да правят критичен анализ на важни философски текстове и да работят с библиографски източници.

2) могат:

да обогатяват академичната си мотивация за обучение, да виждат практическата приложимост на придобитите знания, да разбират и водят значими дискусии;

да се ориентират в интердисциплинния характер на етическата проблематика;

да осмислят гражданската си позиция в обществото и реализацията си в повече жизнени сфери.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Основни умения за писане на есе и добра обща култура.

Основни знания по главните хуманитарни дисциплини, изучавани като предмети в средния курс: философия, етика и право, история, литература.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въвеждане в дисциплинната област. Необходимост от знанието за морала. Философски учения за човека и видове "морал". Антични теории за "добрия живот". Основни понятия при Платон и Аристотел.
 2. Културата като развитие на моралните отношения. Основни културни кодове с етическо съдържание. Религиозен и нерелигиозен морал: примерът на християнската етика.
 3. От морал към етика и "етики". Значение на разгранчаването на понятията. Традицията в етиката на доброто. Хедонистични теории: примерът на Ренесанса.
 4. Етиката като философия на ценностите. Исторически характер на ценностното осмисляне на човешкия живот. Главни етически течения във виждането за добро и зло. Спиноза и Ницше.
 5. Живот и смърт. Проблеми пред биоетиката. Медицинска етика. "Усиленият човек" и етически въпроси за Изкуствения интелект.
 6. Смисълът на живота. Идеали и идоли. Етика и хуманизъм. Проблемът за "постхуманизма" и "трансхуманизма".
 7. Проблемът за щастието и съвременният евдемонизъм. Историческии модели на щастието.
 8. Свобода и избор. Проблемът за свободната воля и моралните критерии. Етика на екзистенциализма. Митът за Сизиф.
 9. Любов и приятелство. Големите литературни примери и философски теории.
 10. Справедливост и човешки права. Сравнителен анализ на декларациите за правата на човека.
 11. Етика на желанието и действието. Добродетели и пороци. Активността - цели и средства. Етика на себеосъществяването и актуалност на Аристотеловата етическа теория.
 12. Етика на човешките отношения. Егоизъм и алтруизъм. Моралните понятия в съвременната демокрация.
 13. Достойнство и чест. Съвест и отговорност. Дълг и дължимо. Кантианският ригоризъм.
 14. Морал и право. Морал и политика. Етика на гражданското общество. История на идеите за толерантността.
 15. Основните морални въпроси днес и етиката на бъдещето. Анализ на основните философски идеи през XX век. Неоаристотелизъм за XXI век: “Естественото добро”. Моралните теми в изкуството (театър, кино).

Литература по темите:

1. Платон. Диалози. Т.1-4. С., 1979-1990.

2. Аристотел. Никомахова етика. С., 1993.

3. Аристотел, Политика, 1995.

4. Луций Аней Сенека, Нравствени писма до Луцилий, т.1-2, С., 1996.

5. Луций Аней Сенека. Диалози. С., 2002.

6. Марк Аврелий. Към себе си. С., 2003.

7. Епиктет. Наръчник за живота. С., 2000.

8. Епикур. За щастието. С., 1999.

9. Диоген Лаерций. Животът на философите. С., 1985.

10. Пиер Абелар. Избрани съчинения. С., 1986.

11. Антология по етика.Том 1. Наука и изкуство, С., 1987.

12. Едуард Фукс. Илюстрирана история на нравите. Епохата на Ренесанса. С., 1999.

13. Монтен. Опити. Т.1-3. С., 1980.

14. Блез Паскал. Мисли. С., 1978.

15. Спиноза. Етика. С., 1981.

16. Г. Лайбниц. Нови опити върху човешкия разум. С., 1974.

17. Жан-Жак Русо. Избрани педагогически произведения. 1976.

18. Томас Хобс. Левиатан. С., 1979.

19. Имануел Кант, Основи на метафизиката на нравите. С., 1974.

20. Имануел Кант. Избрани произведения 1755-1770. С., 1998.

21. Фихте, Предназначението на човека. С., 1998.

22. Джордж Мур, Основи на етиката. С., 1996.

23. Виктор Франкъл, Смисълът в живота. С., 1994.

24. Алберт Швайцер. Култура и етика. С., 1990.

25. Дж. Тейчман, К. Эванс, Философия. Руководство для начинающих. Москва, 1997.

26. Европейски екзистенциалисти. Антология /"Философия за всички"/. С., 1993.

27. Аласдър Макинтайър. След добродетелта, С., 1999.

28. Йохан Хьойзинха, Homo ludens, Изследване на игровия елемент на културата. С., 1982.

29. Владислав Татаркевич. За щастието. С., 1986.

30. И.Колев, Д. Гичева, Ал. Гънгов, Антология по философия. С., 1992.

31. Европейска философия XVII - XVIII век. С., 1994.

32. Карл Ясперс. Въведение във философията. С., 1994.

33. Философия на толерантността. Антология от античността до края на XX век. (състав. Л.Денкова, Е.Григоров, А. Лозев). С., НБУ, 2002.

34. Ф. Форест. 50 ключови думи на съвременната култура. С., 2001.

35. Homo culturalis. Идеи в културологията. С., 1998.

36. Ерих Фром, Човекът за себе си. С., 1995.

37. Хана Арент. Човешката ситуация. С., 1997.

38. Чарлз Тейлър, Мултикултурализъм. С., 1999.

39. Зигмунт Бауман. Постмодерната етика. С., 2001.

40. Роман Ингарден. Човекът. С., 2003.

41. Джон Кийн. Гражданското общество. С., 2002.

42. Мултикултурализмът. - Сп. Критика и хуманизъм, кн.16,бр.2/ 2003.

43. Чарлз Тейлър. Изворите на Аза. Формирането на модерната идентичност. С., 2003.

44. Цветан Тодоров. Завладяването на Америка. Въпросът за другия. С., 1992.

45. Л. Денкова. Етика. Начален курс. Основни книги по общо образование. Artes liberales. НБУ, 2003,2007.

46. Ethics in Practice. An Anthology. Edited by Hugh LaFollette. Blackwell Publishing, 2004.

47. John Gray. The Virtues of Toleration. Postliberalism. Studies in Political Thought, 1993.

48. J. Rawls. A Theory of Justice. Cambridge-Harvard Univ. press. 1971.

49. J. Raz. The Morality of Freedom. Oxford, 1986.

50. Philippa Foot. Natural Goodness. Clarendon Press Oxford, 2001.

51. B. Williams. Moral Luck. Cambridge – Cambridge University Press, 1981.

52. D. Gauthier. Morals by Agreement. Oxford: Clarendon Press, 1986.

Средства за оценяване: