PHIB005 Същности и причини

Анотация:

Целта на курса “Същности и причини” е студентите да се запознаят с две основни философски и общо научни категории, в различни исторически контексти и употреби – същност и причина – както и с други спрегнати с тях понятия. “Същност” и “причина” най-напред се разглеждат като основвополагащи категории на класическата есенциалистка метафизика. Те биват въведени през произведенията на Платон и Аристотел, след което бива демонстрирано приложението им в християнската метафизика и теология. Втората част на курса демонстрира критическите аргументи на модерната философия срещу тези категории – проследени са основните критики към “същността” и “причината” в британския емпиризъм и в немския класически идеализъм, с акцент върху работите на Хюм и Кант. Очертани са парадигмалните основи на антиесенциалисткия обрат в съвременната философия. В края на курса се предлагат казуси на употреба на есенциалистки категории в съвременната наука и публични дискурси.

Задачата е двустранна: студентите да привикнат да мислят категориално, с осъзнаване на ограниченията, които всяка категориалност налага на “предмета си”.

прочети още
Философия

Преподавател(и):

проф. Димитър Вацов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

? Базисна категориална философска и социалнонаучна подготовка.

? Познаване на основни философски и научни парадигми

? Умение за семинарен анализ на текст.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Аристотел, Аналигики, т.1, С. 1997.

Аристотел, Категории, С. 1992.

Аристотель, Метафизика, софия 2000.

Вацов, Д., Онтология на утвърждаването. Ницше като задача, С. 2003.

Кант, Им., Критика на чистия разум, С. 1967.

Платон, Диалози, т. 1-4, С. 1979-90.

Хегел, Г.В.Ф., Феноменология на духа, С. 1969.

Хюм, Д., Трактат за човешката природа, С.

Средства за оценяване:

1. Анализ на фрагмент;

2. Анализ на фрагмент.