MUSB014EC Електронна и компютърна музика

Анотация:

• Курсът се състои от 30 академични часа, които се предлагат през

Есенен семестър на академичната учебна година и е предназначен за

студенти от втори курс на ФБО които изучават MUSB014 EC Електронна и компютърна музика.Курсът се провежда в съответствие с Наредба за учебния процес в НБУ като индивидуален курс и се организира в групи от 3 до 5 обучаеми.

Насочеността на курс MUSB014EC Електронна и компютърна музика е към усъвършенстването на придобитото в предишните части теоретическо и практическо познание,осъществяване на тясна връзка между музикално-художественото и техническото развитие, между инструменталните сръчности и умения и музикалнослуховото развитие, изграждане на умения за музициране с компютърна техника,усет за жанр и стил, професионално отношение към проблемите на електронната и компютърната музика, както и стремеж към усъвършенстване.

Курсът запознава със същността на електронната и компютърната музика, електронното звукоизвличане, синтеза на звук и възможностите за звукообработка, програмирането и изпълнението на музика, принципа на звукоизвличане и изпълнителските възможности на съвременните електронно-музикални системи, изразните възможности на синтезаторите, с изпълнителските изразни средства като елементи на художествената интерпретация.

Разглеждат се теми свързани с възможностите които компютърните технологии предлагат за звуко-творчество, интеграция между изкуствата

Придобиват се познания по отношение фактурното изложение на музикалния материал за синтезатор, аранжирането за електронен инструмент и създаването на партитурен запис (въз основа на придобити знания за основните елементи на музикалния език), стандарта MIDI.

Отделните теми са посветени на посочените проблеми.Степенуването и разпределението им в процеса на обучение - предвид тяхната взаимна зависимост - се предопределя от избран методически подход и от хронология за практическо усвояване на знания, като се вземат предвид и индивидуалните особености,музикалното и техническо развитие на всеки един от обучаваните.

Нотният материал предназначен за инструментално обучение е разнообразен по характер и настроение, степенуван е по трудност. Систематизиран е за постепенно запознаване и овладяване на музикално-изразните елементи – мелодия, ритъм, хармония и пр. Включва широк спектър от музикални образци – из областта на класиката, фолклора, поп-музиката, джаза, електронната музика. Изпълнението на музика с различна жанрово-стилова насоченост разширява музикалния кръгозор, спомага за развитие на усет за ориентир в интонационно-речниковия фонд на различните видове музика,спомага за изпълнителското ограмотяване.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Симо Лазаров  д-р
доц. Росица Бечева  д-р
гл. ас. Стела Атанасова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса по Електронна и компютърна музика студенти:

1.Имат познания в областта на електронната и компютърната музика.

2.Усъвършенстват практически умения за музициране със синтезатор.

3.Могат да разчитат нотен текст в тоналности до 4,5 знака.

4.Усъвършенстват познанията по отношение партитурен запис за синтезатор.

5.Усъвършенстват познанията относно програмирането на музика в електронно-музикални системи.

6.Усъвършенстват познанията относно създаването на собствен звуков продукт с помощта на компютърни музикални системи.

7.Усъвършенстват познанията относно саунд-дизайн, синтез и обработка на звук.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат задълбочени знания по солфеж и музикална теория,

както и технически инструментални/вокални умения. Те следва да са

преминали обучение в курсовете предхождащи настоящия курс, както и да са

натрупали необходимите познания за работа по специалността.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Категории клавишни компютърни инструменти
 2. Звукоизвличане.Електронното звукоизвличане
 3. Категории клавишни компютърни инструменти - преговор
 4. Електроакустична музика -същност
 5. Самостоятелна работа
 6. Методи за синтез на звук
 7. Additive synthesis vs FM synthesis
 8. Additive synthesis vs FM synthesis vs Wavetable synthesis
 9. Physical modelling synthesis
 10. Синтезаторът EMS Synthi 100 и първото в България студио за електронна музика
 11. Електронното звукоизвличане-Granular Synthesis
 12. Електронното звукоизвличане-Контролери
 13. МИДИ музика
 14. Саунд дизайн и музикална продукция
 15. Саунд дизайн и музикална продукция-продължение

Литература по темите:

1. Лазаров, С.Електронна музика и синтезатори, С.,Техника 1986

2. Лазаров, С.Е.Лазаров. Компютри и музика,С 1989

4. Лазаров, С. Електронни музикални ефекти, С.

5. Лазаров,С.Звукът, С., 2002

6. Лазаров,С. МИДИ музика за начинаещи, 2002

7. Лазаров,С. МИДИ музика за напреднали

8. Lazarov S, V.Lazarov.Songbook for Synthi Players No1

9. Lazarov S, V.Lazarov.Songbook for Synthi Players No2

10. Lazarov S, V.Lazarov.Songbook for Synthi Players No3

11. Бечева Р.,М. Бечева. Синтезаторът в музикалното обучение.

Методика на обучението по синтезатор с акомпаниращи функции.

Школа за синтезатор с акомпаниращи функции.С.,Полиграф Юг,2001

12. Бечева Р.,М. Бечева. Методика на обучението по синтезатор с автоматичен акомпанимент.С.,Полиграф Юг,2001

13.Бечева Р.,Електронна музикална интерпретация,С.,2009

14.Бечева Р.,Електронна музикална интерпретация,С.,2009 - Приложение

15.Бечева Р.,Greats for synthesizer 1,С.,2002

16.Бечева Р.,Greats for synthesizer 2,С.,2002

17.Каталози на фирми - производителки на музикални инструменти и софтуер

18.Материали от Интернет.

19.Материали от семинари и уъркшопи.

Средства за оценяване:

Формирането на оценката е комплексно.Зависи от активността на студента по време на протичането на курса, от изпитния резултат по време на сесията, участието в семинари, концертни изяви, проекти.

ФОРМИ ЗА ТЕКУЩО ОЦЕНЯВАНЕ

1. Интерпретация 50%

2. Практическа разработка 25%

3. Проект 25%

Финалното оценяване е чрез практически изпит (интерпретация, изготвяне на звуков проект) и писмена задача - изготвяне на партитурен запис за синтезатор, реферат, проект.