MUSB014К Поп и джаз клавишни инструменти

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които се предлагат през всеки

Есенен семестър на академичната учебна година и е предназначен за

студенти от втори курс на ФБО които изучават поп и джаз клавишни инструменти. Курсът се провежда в съответствие с Наредба за учебния процес

в НБУ като индивидуален курс и се организира в групи от 3 до 5 обучаеми.Насочеността на курса е към усъвършенстване на придобитото в предишните

части теоретично и практично познание и изпълнителски умения, към

овладяване на различни технически похвати, към работата по различни

модели на интерпретация в обучението по поп и джаз клавишни инструменти както и изграждането на наблюдателност, изпълнителски умения,

сценично поведение, стремеж към усъвършенстване

прочети още
Музика

Преподавател(и):

доц. Ангел Заберски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

• Да Формират и развие у студентите изпълнителски и преподавателски

умения в тяхната бъдеща дейност.

• Да насочи към теоретично и практично изясняване на методическите

похвати, свързани с моделите на обучение.

• Да изгради наблюдателност, изпълнителски умения, сценично поведение,

стремеж към усъвършенстване.

• Да постигат творческо изпълнение на творби от различни стилове и

епохи.

• Да изграждат професионални интерпретационни навици и култура на

свирене.

• Да създадат свой собствен репертоар.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат задълбочени знания по солфеж и музикална теория,

както и технически инструментални/вокални умения. Те следва да са

преминали обучение в курсовете предхождащи настоящия курс, както и да са

натрупали необходимите познания за работа по специалността.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

The real book vol.1-12

Jammie Aebersold vol.1-46

Средства за оценяване:

1. Интерпретация 30%

2. Практическа разработка 20%

3. Презентация 50%