MUSB014V Цигулка

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които се предлагат през Есенен семестър на академичната учебна година и е предназначен за студенти от втори курс на ФБО които изучават инструмента цигулка. Курсът се провежда в съответствие с Наредба за учебния процес в НБУ като индивидуален курс и се организира в групи от 3 до 5 обучаеми.

Насочеността на курса е към усъвършенстване на придобитото в предишните части теоретично и практично познание и изпълнителски умения, към овладяване на различни технически похвати, към работата по различни модели на интерпретация в обучението по цигулка, както и изграждането на наблюдателност, изпълнителски умения, сценично поведение, стремеж към усъвършенстване.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Марио Хосен  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

• Да Формират и развие у студентите изпълнителски и преподавателски умения в тяхната бъдеща дейност.

• Да насочи към теоретично и практично изясняване на методическите похвати, свързани с моделите на обучение.

• Да изгради наблюдателност, изпълнителски умения, сценично поведение, стремеж към усъвършенстване.

• Да постигат творческо изпълнение на творби от различни стилове и епохи.

• Да изграждат професионални интерпретационни навици и култура на свирене.

• Да създадат свой собствен репертоар.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат задълбочени знания по солфеж и музикална теория, както и технически инструментални умения. Те следва да са преминали обучение в курсовете предхождащи настоящия курс, както и да са натрупали необходимите познания за работа по инструмента.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Kreisler, Fritz. The Fritz Kreisler Collection, Vol. 1, New York: Carl Fischer Music Dist, 1990, 109 p.

Kreisler, Fritz. The Fritz Kreisler Collection, Vol. 2, New York: Carl Fischer Music Dist, 1996, 72 p.

Kreisler, Fritz. The Fritz Kreisler Collection, Vol. 3, New York: Carl Fischer, LLC, 1999, 120 p.

Rostal, Max. Beethoven: The Sonatas for Piano and Violin. London: Toccata Press, 1985, 220 p.

Миланов, Трендафил. Очерци по методика на обучението по цигулка. С.: Наука и изкуствор 1958,96 с.

Сигети, Жозеф. Воспоминания. Заметки скрипача. Москва, Музыка, 1969

Сорокер Я. Л. Йожеф Сигети. — М.: Музыка, 1968.

Lockwood, Lewis. The Beethoven Violin Sonatas: History, Criticism, Performance. Illinois. University of Illinois Press, 2004. 176 p.

Lockwood, Lewis. Inside Beethoven's Quartets: History, Performance, Interpretation. Harvard: Harvard University Press, 2008. 304 p.

Szigeti, Joseph. The ten Beethoven sonatas for piano and violin. Fairfax, American String Teachers Association, 1965. 55 p.

Szigeti, Joseph. Szigeti on the Violin. Westport, Connecticut, Frederick A. Praeger Ed, 1969. 234 p.

Szigeti, Joseph. With Strings Attached Reminiscences And Reflections. Los Angeles, Ulan Press, 2012. 390 p.

Средства за оценяване:

1. Интерпретация 30%

2. Практическа разработка 20%

3. Презентация 50%