BAEB029 Местна власт и икономическо развитие

Анотация:

Дисциплината изучава:

• Стратегията за икономическо развитие на местно равнище;

• Общинската административна структура, вътрешно-общинските и между-общински връзки;

• Функциите и процедурите на общинската администрация, свързани с икономическото развитие на общините и регионите;

• Общинския капацитет и възможностите за икономическо развитие.

Цели на курса:

• Да създаде по-висок капацитет на общинската икономика чрез правилен избор на икономическа структура, базирана на точно разчетени възможности на местния ресурсен потенциал.

• Да подготви студентите за активни и компетентни представители на местната власт в планирането и управлението на местното икономическо развитие.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

проф. Людмил Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Как да определят икономическия потенциал на общинската територия;

• Съдържанието на стратегиите за икономическо развитие на местно ниво и видовете стратегии;

• Способите за насърчаване на общинския инвестиционен процес;

• Как да създават устойчивост на местното икономическо развитие, чрез използването на европейските програми.

2) могат:

• Да определят възможностите на общините за икономическо развитие;

• Да разработват общински планове и структури за икономическо развитие;

• Да анализират ефективността на местната икономика.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Историческа перспектива на общинското развитие в България
 2. Нормативна база на общинското икономическо развитие
 3. Стратегия за общинско икономическо развитие
 4. Административна структура на общинското развитие
 5. Комунално стопанство и заетост на местното население
 6. Локалност и глокалност. Разклатеното господство на локалността
 7. Местна административна култура и икономически растеж
 8. Общинско икономическо развитие и европейски институционални връзки
 9. Европейски програми за местно социално-икономическо развитие. Структурни фондове на ЕС.
 10. Урбанизъм и разпадане на локалните общности
 11. Местен бизнес и общински информационни центрове
 12. Бизнес развитие и етична общинска среда
 13. Местни културни маркери и корупционни нагласи
 14. Местното благополучие и сигурност
 15. За бъдещето на общинското икономическо развитие

Литература по темите:

1) Георгиев, Людмил. Регионални и общински несъответствия (монография). С., НБУ,Планета-3, 2012г.

2) Георгиев, Людмил. Регионална икономика, С.,НБУ, 2009г.

3) Георгиев, Людмил. Да бъдеш кмет – сп. “Икономика”, бр.3/2009г.,

4) Георгиев, Людмил. Корупцията – необходимо или преодолимо зло? – сп. Икономика бр.2/2009г.,

5) Георгиев, Людмил. Децентрализацията-разбирана и правена. Сп. Администрация.бр.2/2008,

6) KEARNEY/Bowman. State and Local Government: The Essentials, 5th Edition. Wadsworth, © 2009.

7) PIKE, Andy. Local and Regional Development.. Rotlege.,2006

8) WILDASIN, David E. State and Local Government Finance in the Current Crisis:Time for Emergency Federal Relief? IFIR Working Paper No. 2009-07,January, 2009

9) http://www.eic.bcci.bg

10) http://www.evroportal.bg

11) http://www.evropa.bg

12) http://www.europa.eu.int

13) http://www.ipaei.government.bg

14) http://www.minfin.government.bg

15) http://www.moew.government.bg

16) http://www.mrrb.government.bg

17) http://www.mzgar.government.bg

18) http://www.dnevnik.bg/evropa

Средства за оценяване:

есета

презентация

дискусии