BAEB007 Основи на счетоводството

Анотация:

• Курсът е за студенти от всички икономически специалности.. Той е подготвен в съответствие с учебната програма на дисциплината и е съобразен с действащата нормативна уредба за счетоводството, както и с редица други нормативни документи, като: Търговския закон, Данъчните закони и др. актове за правно регулиране на икономиката

• Курсът предоставя фундаментални познания по счетоводство и създава достатъчно пълна представа за основните категории, правила, зависимости и подходи на счетоводството

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

 Карина Симова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните връзки и зависимости в дейността на предприятията и правилата и изискванията към тяхното отразяване във вид на счетоводна информация

• 2) могат:

да анализират икономическите сделки и събития и да създадат свое виждане за тяхното

информационно отразяване с прийомите на счетоводството


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• в областта на икономиксаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Учебници:

Динев, М. Теория на счетоводството, С. 2011.

Р.Начева, Обща теория на счетоводството, С.,Изд.”Тракия-М”, 2004 г.

И.Душанов, Обща теория на счетоводната отчетност, С., Изд.”Ромика”

Димитров, М., Р. Симеонова" Теория на счетоводството, Изд."Фабер",В. Търново, 2010,

Петров, Л. Основи на счетоводството, Изд. "Мартилен" С. 2002.

Аверкович, Е., В. Божков, Счетоводство част І Обща теория на счетоводството, Изд. "Фабер" В. Търново 2010г.

Нормативни документи:

1. Закон за счетоводството

2. Международни счетоводни стандарти

3. Национални стандарти за финсови отчети за малки и средни предприятия

Средства за оценяване:

Задача - 06.12.11г.

Задача - 17.01.12 г.