ADMB006 Основи на публичната администрация

Анотация:

Курсът “Основи на публичната администрация” е практически курс, който се предлага за изучаване в I -ва част на бакалавърските програми "Администрация и управление", "Обществен ред и местно самоуправление", "Екология и управление на околната среда" и "Науки за земята и алтернативни енергии" на НБУ.

Целите на курса са чрез разглеждане и обсъждане на отделни основни теми от областта на публичната администрация и решаване на практически задачи:

- да запознае студентите с обхвата, спецификата и основните проблеми на научното направление на програмата, да въведе основни понятия за това направление и да демонстрира някои от главните методи, без да се излагат цялостни теории;

- да запознае студентите с базовите практически умения, които следва да притежават служителите на публичната администрация при предоставянето на публични услуги и подпомагането на дейността на органите на публичното управление;

- да запознае студентите с основни практико-приложни аспекти за реализирането на основните дейности на публичната администрация;

- да запознае студентите с проблематиката отнасяща се до административната етика, противодействието на корупцията в публичната администрация, формите на контрол на нейната дейност, значението на институциите “Омбудсман” и "обществен посредник", както и с практическите дейности за интегрирането на българската публична администрация в европейското административно пространство.

Обучението в курса е насочено към придобиване на цялостна представа от обучаваните за практико-приложните аспекти на публичната администрация и за нейните основни дейности.

Обект на изучаване е системата на публичната администрация.

Предмет на изучаване в курса са практическите дейности, осъществявани от служителите на публичната администрация за нейната организация и функциониране. В курса се изчават въпросите за: същността, целите и функциите на публичната администрация в България; нейните структури и обхват; видове администрации; основните принципи на организация и на дейността й; статута и отговорностите на служителите, тяхното обучение и кариерно развитие; значението на административната етика; противодействието на корупцията; видовете контрол в публичната администрация и на дейността на нейните органи и служители, както и контролните функции на институциите “омбудсман” и "обществен посредник"; практическите въпроси за интегриране на българската публична администрация с публичните администрации на страни-членки на Европейския съюз.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

проф. Николай Арабаджийски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• за съвременните тенденции в развитието на българската публична администрация с акцент – организацията и функционирането й, както и основните дейности, които осъществяват нейните служители;

• за нормативната уредба отнасящи се до дейността на публичната администрация;

• за ролята и отговорността на всеки служител от публичната администрация в процеса на модернизирането й.

2) могат:

• да реализират професионална кариера в системата на българската публична администрация и в европейски институции;

• да прилагат общите и специалните закони отнасящи се до дейността на публичната администрация.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения за държавното и публичното управление в Република България.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна

Арабаджийски Н., Организация на публичната администрация в Република България. НБУ. С., 2010 г.

Арабаджийски Н., Основи на публичната администрация. Обща част., Сиела, С., 2005 г.

Арабаджийски Н., Основи на публичната администрация. Специална част., Сиела, С., 2005г.

Допълнителна

Балабанова, Хр. Държавните служители в законодателството на Република България. С., 1994 г. - монография

Балабанова, Хр. Администрация на изпълнителната власт в законодателството на Република България. Албатрос. С., 2000 г. - монография

Бенев, Б. Основи на теорията на държавната администрация. Фенея. С., 2000 г. – учебно помагало

Бенев, Б., Величков, Ив. Терминологичен речник по публична администрация. С., 2001 г. - речник

Близнашки, Г. Принципи на парламентарното управление. СУ «Св.Кл.Охридски». С., 1999 г. - монография

Босер, Д., Демке, Кр. Държавната служба в страните кандидатки за членство в ЕС. НБУ. С., 2003 г. - монография

Ботев, Й. и колектив. Усъвършенстване на институционалната структура и повишаване квалификацията на кадрите в общинската администрация в Република България. СУ «Св.Кл. Охридски». С., 2001 г. – учебно помагало

Величков, Ив., Бенев, Б. Теоретически основи на публичната администрация. Част първа. Бл., 2004 г. – учебно помагало

Величков, Ив., Бенев, Б. Държавна администрация. Част втора. С., 2004 г. – учебно помагало

Владикин, Л. Организация на демократичната държава. С., 2002 г. - монография

Воденичаров, Ал. Местното управление във Франция. ЮЗУ «Н.Рилски», Бл., 2002 г. - монография

Георгиев, Л. Поредица от доклади на OECD, SIGMA, PHARE, (доклад №№14, 16, 21, 23). НБУ. С., 1999 г. – научни доклади

Георгиев, Г., Христов, Ч. Статут и заплащане на държавния служител – цялостна нормативна уредба, професионални разяснения и правен коментар. С., 2000 г. – учебно помагало

Демке, Кр. Държавните служители различни ли са заради това, че са държавни служители? Държавният служител - начин на действие. НБУ. С., 2006 г. – монография

Димитров, Д. Държавнослужебно право на Република България. Сиела. С., 2010 г. – учебник

Иванов, Хр. Гражданско общество и концепции за граждански контрол. С., 2002 г. – монография

Иванова, Л. Административно обслужване на «едно гише». С., 2003 г. – монография

Костов, Д. Държавна служба. С., 2002 г. - монография

Кискинов, В. Електронно правителство. С., 2003 г. – монография

Къндева, Ем., Йорданов, Б. Правен режим на държавната служба. Сиела. С., 2002 г. – учебно помагало

Къндева, Ем. Публична администрация. Сиела. С., 2008 г. – учебник

Къндева, Ем., Спиридонова, Ив. Сравнителна публична администрация. Държавно управление и администрация в други страни. Сиела. С., 2006 г. - монография

Лазарова, Д. Коментар на наредбата за атестиране на служителите от държавната администрация. Сп. Публична администрация. С., бр.2/2002 г. - статия

Манжно, М. Публична администрация и услуги в обществен интерес: Каква европеизация? НБУ. С., 2006 г. - монография

Манлиев, Г. Разяснения за приложението на Стратегията за обучение на служителите в администрацията. Сп.Публична администрация. С., бр.2/2002 г. - статия

Павлов, П. Публичният достъп до официална информация в процеса на българската административна реформа. Конференция «Месец на науката – Варна». В., 1999 г. – научен доклад

Павлов, П., Михалева, С. Институцията «Омбудсман» – инструмент за защита на гражданските права и интереси в информационното общество. Конференция «Месец на науката – Варна», В., 1999 г. – научен доклад

Павлов, П., Михалева, Св. Основи на публичната администрация. ВСУ «Черноризец Храбър». В., 2000 г. – учебно помагало

Сивков, Цв. Военният омбудсман според законодателството на Федерална република Германия. Сп. Съвременно право, бр.1/2000 г. - статия

Славова, М. Сборник нормативни актове «Държавна служба». С., 2000 г. – учебно помагало

Славова, М. Сборник нормативни актове «Местна власт». С., 2001 г. – учебно помагало

Славова, М. Омбудсманът – българска перспектива. С., 2002 г. - монография

Стефанова, М. Местна власт и местно самоуправление. С., 2003 г. - учебник

Стефанова, М., Калфова, Ел. Децентрализация и интеграция: регионално и местно управление. С., 2004 г. – научни доклади

Танев, Т., Верхайн, Т. Въведение в публичната администрация в сравнителен европейски контекст. Гал-ико. С., 2000 г. – научни доклади

Танева, Ал., Георгиева, Ян. Публична администрация в политическа среда, СУ «Кл.Охридски», С., 2004 г. - тестове

Христов, Хр., П. Павлов, П. Кацамунска. Основи на публичната администрация. УНСС. С., 2007 г. - учебник

Периодика

Годишник на Центъра по публична администрация, Том VII, 2012 г.

Годишник на Центъра по публична администрация, Том VI, 2011 г.

Годишник на Центъра по публична администрация, Том V, 2010 г.

Годишник на Центъра по публична администрация, Том IV, 2009 г.

Годишник на Центъра по публична администрация, Том III, 2008 г.

Годишник на Центъра по публична администрация, Том II, 2005 г.

Годишник на Центъра по публична администрация, Том I, 2004 г.

Средства за оценяване:

Форми на проверка и оценка на компетенциите:

•есе – 20%;

•тест – 80%.

Дата на провеждане на текущия контрол:

•есе – предаване до 15 седмица в MOODLE-NBU

•тест - 15 седмица

Допълнителни обяснения за изпитните материали и критериите за оценяване:

•есетата да са с обем 3-5стандартни машинописни страници, като оценяването им се формира от преподавателя на базата на изложените уменията от студентите да представят и защитават собствена теза по даден проблем;

•тестът включва въпроси от всички теми от лекциите и практическите занимания.

Крайната текуща оценка се формира от получените оценки от есето и теста.

Студентите могат да се явят и на финално оценяване на семестриален изпит.