PSYB015 Развитие на психичните процеси

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с основните промени, стабилността и развитието на психичните процеси през целия цикъл на живота, да представи контекста и факторите, които влияят върху тези промени и да научи студентите на основни изследоватески методи и психологически инструменти, които се използват в контекста на различните възрасти.

прочети още
Начална училищна педагогика и чужд език

Преподавател(и):

доц. Милена Мутафчиева  д-р
гл. ас. Кристина Гоцева-Българанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Ще познават промените, които настъпват в психичните процеси през различните възрасти;

• Ще знаят изследователските методи, съответни за дадена възраст.

2) могат:

• Ще могат да водят дискусии за проблеми, свързани с развитието на психичните процеси;

• Ще могат да осмислят критично ситуации от развитието;

• Ще имат първоначални умения за провеждането на психологически експерименти и използване на психологически въпросници в контекста на различни възрасти.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• да познават основните теории за развитие;

• да познават основните психични процеси.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Основни теоретични дебати в теориите за развитието.
 2. Теорията на Пиаже за когнитивното развитие. Основни характеристики на структурализма.
 3. Стадии на когнитивното развитие на Пиаже.
 4. Съвременен поглед върху теорията на Пиаже.
 5. Психодинамична теория за развитието – Зигмунд Фройд.
 6. Психосоциална теория за развитието на Ерик Ериксън.
 7. Теория за социалното учене.
 8. Теория за обработка на информацията.
 9. Теорията на Виготски и контекстуализъм.
 10. Съвременен поглед върху теорията на Виготски.
 11. Обсъждане на изисквания за изследване на развитие на психичен процес.
 12. Представяне на изследвания
 13. Представяне на изследвания
 14. Представяне на изследвания
 15. Тест

Литература по темите:

1. Slobin. D. (2021). Imitation and Grammatical Development in Children.

Psychological Modeling

Malik F, Marwaha R. (2021). Developmental Stages of Social Emotional Development In Children. In: StatPearls. StatPearls Publishing, Treasure Island

Miller, P. (2011). Theories of Developmental Psychology. W.H. Freeman and Company, NY.

2. Сиймън, Дж., Кенрик, Д. (2002). Психология. София. НБУ

3. Ериксън Е. (1996). Идентичност, младост и кризи. София. Изд. Наука и изкуство

4. Стаматов, Р. (2004). Детска психология. Пловдив. Издателска къща „Хермес”

5. Бренър, Ч. (1999). Увод в психоанализата. София. НБУ

6. Славин, Р. (2004). Педагогическа психология. Изд. Наука и изкуство

7. Papalia, D., Sterns, H., Feldman, R., Camp, C. (2002). Adult development and aging. Boston: McGraw-Hill.

8. Cowan, N. (1997). The development of memory in childhood. Hove: Psychology Press.

9. Newman, B. & Newman, P. (1991). Development through life: a psychosocial approach. Pacific Grove: Brooks/Cole Pub. Co.

10. Mitchel, P. & Ziegler, F. (2007). Fundamentals of development: the psychology of childhood. New York: Psychology Press.

Средства за оценяване:

Тест 60%

Изследване на дете 40%