VIRB303 Човек и околна среда

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с функционирането на системата „Човек-околна среда“ и взаимодействието по между им.

прочети още
Клетъчна биология и вирусология

Преподавател(и):

доц. Ботьо Захаринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Успешно завършилите курса студенти получават основни познания за екологичната терминология при взаимодействието човек- околна среда, екологична политика, екологично законодателство, екологична сигурност

2) могат:

• Да определят ергономичната и екологична опасност за човека

• Да боравят с екологичната терминология

• Да правят разлика между екологична политика и екологична сигурност


Предварителни изисквания:
По общо образователни предмети от средния курс на обучение.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Уводна лекция.Основни понятия
 2. Биоценоза и взаимоотношения в тея
 3. Система Човек-Околна среда
 4. Ергономия.Екология. Опазване на околната среда -прилики и разлики.
 5. Ергономична и екологична опасност. Свързаност
 6. Семинар
 7. Устойчиво развитие.Исторически бележки.Основни понятия
 8. Принципи на устойчивото развитие .Програма 21 век
 9. Опасност и безопасност.Екологична сигурност.Антропогенни фактори за екологична опасност
 10. Системен анализ на екологичната политика.
 11. Компоненти на околната среда.Фактори за опазването им
 12. Опазване на въздуха и водите.Основни понятия и показатели
 13. Опазване на почвите.Ограничаване на вредното въздействие на отпадъците.
 14. Управление на околната среда .Системи за управление.Програми за управление
 15. Семинар

Литература по темите:

1. Байков, Б. 2000. Екология за всеки. “Планета 3”, София.

2. Томов В. 2002. Индустриална и екологична сигурност. София.

3. Зелена книга. 2000. Доклад за състоянието на околната среда през 2000 год., София.

4. http://www.moew.government.bg/

5. http://www.riew-sofia.org/