CELB010 Хистология

Анотация:

Лекционният курс е предназначен да разшири знанията на студентите по основните проблеми на съвременната клетъчна биология и хистология. В този смисъл изучаванета на тъканите дава представа за основните насоки на клетъчната специализация в многоклетъчните организми.

Основно внимание в курса се отделя на микроскопската анатомия на основните тъканни типове, както и на тяхната функционална организация в пределите на организма. От гледна точка на съвременните класификационни системи се разглеждат хистогенeзата и еволюцията на тъканите.

прочети още
Клетъчна биология и вирусология

Преподавател(и):

гл. ас. Пламен Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) знания по: структура и начин на функциониране на основните тъканни типове

2) умения по:начини и методи за изучаване на тъканите


Предварителни изисквания:
" Необходимо е студентите да притежават познания и да боравят с понятия от основният гимназиален курс.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1/ L. Junqueira, J, Carneiro, Lange Medical Publication, Los Altos, California.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ - 40 % / ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА -10 %/ УСТЕН ИЗПИТ - 40% / Самостоятелна работа:

Курсова работа на английски език, презентация на английски език, превод и резюме на научни статии -10%