BIOB008 Биоетика

Анотация:

Главната образователна цел на курса е да запознае студентите с основните проблеми на биоетиката (предимплантационна и преднатална генетчина диагностика, морален статус на човешките ембриони, изследвания върху човешки ембриони, прекъсване на бременността, трансплантация на органи, мозъчна смърт, евтаназия и пр.), една относително нова област на приложната етика. Не по-малко важна задача е да студентите да се научат да разпознават и разбират комплексната същност на нормативните (морални и правни) проблеми, породени от развитието на съвременната медицина. Не на последно място студентите трябва да бъдат запознати с различните типове аргументи по главните биоетически дилеми и какви са произтичащите от тях законодателни решения.

прочети още
Клетъчна биология и вирусология

Преподавател(и):

проф. Христо Тодоров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" в какво се състои спецификата на биоетиката и какво е нейното отношение към етиката и медицината;

" кои са основните проблемни полета на биоетиката;

" кои са различните типове аргументи по главните биоетически дилеми и какви са произтичащите от тях законодателни решения.

2) могат:

" да разграничават и обясняват медицинските от етическите и правните аспекти на основните биоетически проблеми;

" да формулират и анализират основните аргументи по главните биоетически дилеми.


Предварителни изисквания:
Достатъчно е да са покрити общите изисквания за участие в програмите.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Аристотел: Никомахова етика, София 1993.

Бояджиева, Б./ Томова, С./ Ончев, Г. (съст.): Лекарят, пациентът, обществото, София 1994.

Видева, Недялка: Девет лекции по история на етиката, София 2003.

Димитрова, Ина: Пренатална диагностика и биополитика в България, София 2012.

Джонсън, Албърт Р: Раждането на биоетиката, София 2011.

Йотов, Стилиян: Не признава ли нуждата закони? – Социологически проблеми кн. 1-2 2006.

Калахан, Д.: Цели на медицината. Новите приоритети, София 1998.

Кант, Имануел: Основи на метафизика на нравите, София 1974.

Кънева, Валентина: Медицинска етика и практика: грижата за умиращия и проблемът за евтаназията – Социологически проблеми кн. 1-2 2006.

Кънева, Валентина: Граници на биоетиката, София 2013.

Кънева, Валентина (съст.):Автономия и биоетика, първа част, София 2011.

Кънева, Валентина (съст.):Автономия и биоетика, втора част, София 2011.

Кюблър-Рос, Елизабет: За смъртта и умирането, София 1996.

Лисаев, Петко: Евтаназия или медицински контрол над умирането и смъртта, Плевен 1999.

Любе, Вайма: Преднаталната и предимплантационна селекция на генен тест като проблем на дискриминацията – Социологически проблеми кн. 1-2 2006.

Мур, Джордж Едуард.: Основи на етиката, София 1992.

Тодоров, Христо: Какво е допустимо да се прави с ембриони. Германският случай – сп. Социологически проблеми кн. 1-2 2006.

Улф, Робърт Пол: За философията, София 2004.

Франкфърт, Хари Гордън: Свободата на волята и понятието за личност – сп. Философски алтернативи, бр. 6/2009, с. 26-38.

Фут, Филипа: Проблемът за аборта и учението за двойния ефект – в: Възраждането на добродетелта, София 1998, с. 43-57.

Хабермас, Юрген: Бъдещето на човешката природа, София 2004.

Христова, Станка: Етиката в света на биотехнологиите, Велико Търново 2009.

Чович, Анте: Етика и биоетика, София 2008.

Beauchamp, T. L./Childress, J. F.: Principles of Biomedical Ethics, Oxford University Press 2001.

Blum, Lawrence: Moral Perception and Particularity, Cambridge University Press 1994.

Dworkin, Gerald: Theory and Practice of Autonomy, Cambridge University Press 1988.

Engelhardt, Jr./Tristram, H.: The Foundations of Bioethics, New York 1996.

Foot, Philippa: Virtues and Vices, Oxford 1978.

Geach, Peter T.: Good and Evil – Analysis 17 (1956).

Nagel, Thomas: The Possibility of Altruism – Princeton University Press 1970.

Sandel, Michael J: The Case against Perfection, Harvard University Press 2007.

Scanlon, Thomas: What We Owe to Each Other, Belknap Press of Harvard University 2000.

Wildes, Kevin W.: Moral Acquaintances. Methodology in Bioethics, Notre Dame 2000.