OOKI132 Старогръцки език - ІІ част

Анотация:

Курсът представя старогръцкия език в контекста на класическата западна цивилизация. Целта му е да въведе студентите в средното ниво на изучаване на старогръцки език

прочети още
Гръцки език и култура

Преподавател(и):

гл. ас. Владимир Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните граматически и синтактични правила в старогръцкия език

• Богат набор от имена и понятия, свързани със старогръцката и западноевропейската култура

• Връзката на старогръцкия език с модерните балкански и западноевропейски езици

2) могат:

• Да ползват старогръцки език на средно ниво

• Да се ориентират в детайли от историята на класическата култура


Предварителни изисквания:
Първа година на ООК по старогръцки език (начално ниво на владеене)

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Гръцки

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Антична литература. Енциклопедичен справочник, съст. Б. Богданов, А. Николова и др., София, 1996

• Старогръцко-български речник, съст. М. Войнов, Д. Дечев, В. Георгиев и др., София, 1996

• Милев, А., Г. Михаилов, Старогръцка граматика, София, 2013

• Богданов, Б., История на старогръцката култура, 1992, достъпна онлайн на www.bogdanbogdanov.net

• Luschnig, C. A. E., An Introduction to Ancient Greek, Indianapolis, 2007

• Colvin, S., Historical Greek Reader: Mycenaean to Koine, Oxford, 2007

Средства за оценяване:

2 теста + 1 презентация