ENGB018 Английски език чрез литературни текстове

Анотация:

Курсът по английски език чрез литературни текстове се състои от 60 академични часа с предимно практическа насоченост. Под формата на разнообразни дейности за индивидуална и групова работа, студентите развиват своята чуждоезикова компетентност чрез работа с художествени текстове от англоезичната литература. Обогатяват се граматическите и лексикални знания на студентите в степен, която да гарантира тяхното свободно функциониране в чуждоезиковата среда, усъвършенстват се рецептивните и продуктивните езикови умения на студентите, за да могат да използват английски език в широк спектър от по-сложни комуникативни ситуации.

Сред основните цели на курса са:

• да разшири езиковите знания и да доразвие комуникативните умения на студентите до ниво на компетентност Advanced (равнище С1 от Общоевропейската езикова рамка);

• да осигури необходимата база от езикови знания и комуникативни умения у студентите за ползване на чуждия език при четене с разбиране и дискутиране на разнообразни литературни текстове;

• да развие практически умения у студентите за автономен авторски прочит, критичен анализ и осмисляне на образците от художествената англоезичната литература;

• да разшири и обогати междукултурната компетентност на студентите на базата на сравнителен анализ на културогемите от разглежданите произведения и аналогичните проявления в родната култура;

• да създаде умения за резюмирано представяне и рецензиране (устно и писмено) на литературен текст;

· да запознае студентите с едни от най-изтъкнатите класически и съвременни англоезични автори и техните най-бележити литературни произведения.

прочети още
Англицистика (Английски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Светлана Димитрова-Гюзелева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят/познават:

• граматическата система и богат набор от лексикални единици и структури на английски език на ниво С1, интегрирани в сложния когнитивен модел на света (представен в литературните произведения);

• познават социолингвистични и културни характеристики на англоезичните реалии, съотнесени към българската действителност;

• някои основни модели за критичен анализ на литературни текстове;

· едни от най-изтъкнатите класически и съвременни англоезични автори и техните най-бележити литературни произведения..

2) могат:

• да използват езика спонтанно и точно в разнообразни комуникативни ситуации (при устно и писмено общуване), като рядко допускат дребни несъответствия и незначителни езикови грешки;

• да четат свободно автентични текстове от съвременни автори в различни жанрове и стилове;

• да правят езиков разбор на отделни пасажи от избрани литературни текстове;

• да осмислят критично прочетените художествени произведения (откъси от тях) и да интерпретират културоведческата информация, заложена в тях;

• да излагат организирано и обосновано собствени възгледи за разглежданите образци от художествената литература;

• да разработват писмени текстове (напр. резюмета, рецензии и аргументативни есета) с необходимата кохерентност и реторична структура, като употребяват правилно граматичните и лексикалните средства, за да изразят свободно и ясно многообразие от идеи;

· при слушане в естествени условия на комуникация да показват разбиране, сходно с това на естествените носители на езика.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

· владеят английски език на ниво В2 или по-високо от Европейската езикова рамка.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

· Основна литература

1. Димитрова, С. Практическа английска граматика (с упражнения и отговори), София: Везни 4, 2008

2. Thompson, E. et al. (ed.) (1991) Prentice Hall Literature: The English Tradition, New Jersey: Prentice Hall

3. подбрани от лектора и от студентите конкретни образци на англоезичната (британска и американска) художествената литература – в началото на курса лекторът предлага на студентите списък от избрани класически автори и техните творби за работа през семестъра; литературните произведения от съвременните автори се избират от самите студенти според техните интереси и предпочитан жанр, но се изборът се одобрява от лектора.

· Допълнителна литература

1. Carter, R. & Nash, W. (1995) Seeing through Language, Blackwell

2. Coulthard, M. (ed.) (1994) Advances in Written Text Analysis, London: Routledge

3. Haliday, M. A. K. & Hasan, R. (1990) Language, Context and Text: Aspects of Language in a social-semiotic perspective, Oxford: Oxford University Press

4. Hasan, R. (1989) Linguistics, Language and Verbal Act, Oxford: Oxford University Press

5. Willis, P. (1993) “Symbolic Creativity”, In: A. Gray & J. McGuigan Studying Culture, Edward Arnold

Примерен списък с препоръчителни автори и художествени произведения от англоезичната литература:

British

1. Daniel Defoe – “Robinson Crusoe”

2. Jonathan Swift – “Gulliver’s Travels”

3. Robert Burns (poetry)

4. William Blake (poetry)

5. George Byron (poetry)

6. Robert Stevenson – “Treasure Island”

7. Thomas Hardy – “Tess of the Urbervilles”

8. Charles Dickens – “Great Expectations”

9. Emily Bronte – “Wuthering Heights”

10. Charlotte Bronte – “Jane Eyre”

11. Oscar Wilde – “The Picture of Dorian Gray” / “Fairy Tales”

12. Jane Austen – “Pride and Prejudice” / “Emma”

13. D.H. Lawrence – “Sons & Lovers” / “Lady Chatterley’s Lover”

14. E.M. Forster – “A Passage to India” / “A Room with a View”

15. George Orwell – “1984”

16. Virginia Woolf – “To the Lighthouse”

17. Graham Green – “The Heart of the Matter” / “Our Man in Havana”

18. Aldous Huxley – “Brave New World”

19. George Bernard Shaw (drama)

20. P.G. Wodehouse – “Carry on, Jeeves” / “The Code of the Woosters”

21. Joseph Conrad – “The Secret Agent’

22. William Golding – “Lord of the Flies”

23. Jerome K. Jerome – “Three Men in a Boat”

24. Margaret Drabble – “The Waterfall”

25. S. Maugham – “The Moon and the Sixpence”

26. John Braine – “Room at the Top”

27. John Fowles – “The French Lieutenant’s Woman”

28. Agatha Christie – “Murder on the Orient Express” (short stories)

29. Sir Arthur Conan Doyle – “The Adventures of Sherlock Holmes”

30. Iris Murdoch – “The Sandcastle” / “Under the Net”

American

1. Edgar Allan Poe (short stories)

2. Nathaniel Hawthorne – “The scarlet Letter”

3. Herman Melville – “Moby-Dick”

4. Emily Dickinson (poetry)

5. Mark Twain – “Adventures of Tom Sawyer”

6. Theodre Dreiser – “American Tragedy”

7. F.S. Fitzgerald – “The Great Gatsby”

8. E. Hemingway – “Farewell to Arms”

9. William Faulkner – “The Sound and the Fury”

10. John Steinback – “The Grapes of Wrath”

11. Jack London – “Martin Eden” / “The Call of the Wild”

12. Harper Lee – “To Kill a Mocking Bird”

13. J. D. Salinger – “The Catcher in the Rye”

14. Joseph Heller – “Catch 22”

15. Kurt Vonnegut – “Slaughterhouse-Five”

16. John Updike – “Rabbit is Rich” / “Rabbit at Rest”

17. Margaret Mitchell – “Gone with the Wind”

18. Ray Bradbury – “Fahrenheit 451”

19. Ken Kesey – “One Flew over the Cuckoo’s Nest’’

20. Truman Capote - “Breakfast at Tiffinay's”

Средства за оценяване:

Форми на проверка и оценка на компетенциите /с процентно разпределение на всяка от формите в крайната оценка/.

• междинен и финален писмен езиков тест - 20%

• устна презентация върху творчеството на отделен

английски / американски автор - 20 %

• писмена рецензия на избрано от студента литературно

произведение - 20 %

• финален устен изпит - езиков разбор на откъс от

предварително избрано произведение от съвременната английска

или американска художествена литература и презентация на

литературното произведение (и неговия автор) - 20 %

• финален писмен езиков тест - 20%

# Активното участие в семинарите и изпълнение на поставените задачи носи допълнителен бонус на студентите.