ENGB017 Учебен превод

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа и има за цел да развие уменията на студентите за съпоставителен анализ на изоморфни и аломорфни структури в английски и български език, както и да изгради начални умения за правилен и адекватен превод на проблемни елементи от граматичната и лексикалната структура на двата езика. Студентите анализират, превеждат и обсъждат преводните съответствия на отделни изречения и свързани текстове с фокус върху специфични граматически и лексикални категории и проблеми.

прочети още
Англицистика (Английски език, култура и литература)

Преподавател(и):

ас. Марина Христова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти

знаят

- основни понятия и термини, необходими за анализ на граматически и лексикални стуктури в английския език в съпоставка с българския език

- разпознават асиметричните структури, които често са обект на отрицателен пренос

- разширяват когнитивните си представи за граматическите и лексикалните категории, като осъзнават липсата на изоморфизъм и буквални съответствия между английски и български език

могат

- да прилагат успешно различни стратегии за граматичен и лексикален анализ на текстове на изходния език и на целевия език

- да подбират адекватни стратегии за четене с оглед на интерпретацията на семантичното и прагмантичното езиково съдържание

- да идентифицират проблемни зони по отношение на предаването на граматически и лексикални значения от и на български и английски език

- да прилагат подходящи преводачески стратегии като от една страна използват предимствата на положителния трансфер от родния на чуждия език, където е възможно, а от друга страна - използват успешно техники за овладямане на отрицателния трансфер в случаите за езикова асиметрия


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да притежават знания и умения на английски език, съответстващи на горните граници на ниво на Upper-Intermediate (B2), за да се справят успешно със задачите на курса.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Cook 2001: Cook, G. Use of Translation in Language Teaching. In: Routledge Encyclopedia of Translation Studies, ed. M. Baker. London Routledge, New York, 2001 [1998] pp. 117-120 1990 (available in NBU Library)

2. Duff 1990: Duff, A. Translation. OUP, 1990 (available in NBU Library, 801 / D 85)

3. Owen 2003: Owen, D. 2003. Where’s the Treason in Translation? In Humanising Language Teaching, 2003/1, http://www.hltmag.co.uk/jan03/index.htm

Further Reading

1. Atkinson 1987: Atkinson, D. The Mother Tongue in the Classroom, a Neglected Resource? In: ELT Journal, 1987, 41, 4, pp. 41–47

2. Auerbach 1993: Auerbach, E. Re-examining ‘English Only’ in the ESL Classroom. In TESOL Quarterly 1993, 27/1: 9-32

3. Duff 1981. Duff, A. Third Language: Recurrent Problems of Translation into English. Pergamon, 1981

4. Gonzalez-Davies 2002: Gonzalez-Daviesр M. Humanising Translation Activities: Tackling a Secret Practice. In Humanising Language Teaching, Year 4, Issue 4, 2002

5. Levenston 1985: Levenston, E. A. The Place of Translation in the Foreign Language Classroom. In: English Teachers’ Journal, 32, pp. 33-43. 1985

6. Maier 1998: Maier, C. Gaining multiple competencies through translation. In ADFL Bulletin, 1998, 30(1), 30-33

7. Stoddart 2000: Stoddart, J. Teaching through translation. In: The Journa,l No. 11, April, 2000. www.pt.britishcouncil.org/journal/j1106js.htm

8. Weschler 1997: Weschler, R. Uses of Japanese (L1) in the English Classroom: Introducing the Functional-Translation Method. In The Internet TESL Journal, Vol. III, No. 11, November 1997, http://iteslj.org/