OOOK040 Политология за неполитолози

Анотация:

НАИМЕНОВАНИЕ НА КУРСА:

Политология за неполитолози

СИГНАТУРА : ООКO40

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ НА КУРСА - Политически науки

ЛЕКТОР:

Доц. Д-р Момчил Баджаков

ХОРАРИУМ 30 часа БРОЙ КРЕДИТИ 3

ПРОГРАМА: Общообразователна

ДЕПАРТАМЕНТ Политически науки

ФАКУЛТЕТ Факултет за базово образование

"Политология за неполитолози” е въвеждащ в политическата проблематика общообразователен курс, който запознава студентите с основните понятия на политическата наука.

Курсът въвежда в понятията за властта,политиката, държавата и гражданското общество, субектите и институциите на политическото действие, главните политически идеологии и форми на управление, политическите режими, партиите и политическото поведение. Курсът завършва с основни понятия на европейската интеграция.

прочети още
Социална работа

Преподавател(и):

доц. Момчил Баджаков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните понятия, обекта и предмета на политологията;

• Същността на властта, държавата, партиите, лидерите, елитите, демокрацията, изборите, ;

• Как се прави обективен и научен политически анализ.

2) могат:

1. Да се ориентират в сложната политическа проблематика.

2. Да боравят компетентно с основните понятия на политическата наука.

3.Да разграничават и описват политическите явления и процеси.

4.Да идентифицират спецификата на политическите проблеми.

5.Да разбират, коментират и интерпретират политологични текстове.

6.Да получат адекватна теоретична подготовка за тяхното активно гражданско и политическо поведение


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Аристотел , Политика, С.,1999

2. Арент, Хана, Насилие и политика, С.

3. Арон, Р. Социология и политика, С.2001

4. Арон, Р., Демокрация и тоталитаризъм, С.1993

5. Бентон, Ф.Консерватизмът, Панорама, С.1992

6. Бжежински, Зб., Извън контрол, С.1995

7. Блекуел, Енциклопедия на политическата мисъл, С.1997

8. Бобио, Н., Бъдещето на демокрацията, С. 1995

9. Бърк, Е., Размисли за революцията във Франция, С.2000

10. Восленски, М., Номенклатурата, С.1993, т.1-2

11. Ганев, В., Демокрация. Същност и основни начала. С.1946

12. Грей, Дж., Либерализмът, С. 1991

13. Гълбрайт, Дж. К.,Анатомия на властта, С.1993

14. Дал, Р., За демокрацията, С.1999

15. Дюверже, М., Социология на политиката, С.1999

16. Дюверже, М., Полупрезидентският режим, С.1997

17. Иванов, Д., Властта. С.1985. Второ издание 1994 г.

18. Иванов, Д., Американското понятие за власт. С.1999

19. Карасимеонов, Г., Политика и политически институции, С. 2011

20. Карасимеонов, Г., Политическите партии, Обща теория. С. 2010

21. Кенън, П., Залезът на демокрацията, С., Обсидиан. 1996

22. Крик, Б., В защита на политиката, С.1998

23. Малинов, Св., Две понятия за политическо. В: България 1999: Социални и политически ценностни, С. 1999, Ф-ция "Фр.Еберт", с.18-40

24. Монтескьо.За духа на законите. С., 1984,с. 224-227.

25. Норт, Д., Институции, институциална промяна и икономически резултати. С.2000

26. Платон.Държавата. С., 1978,

27. Попър, К., Някои проблеми на новите демокрации, С.1993

28. Сартори, Дж., Теория на демокрацията, С., ЦИД, 1992, т. 1,2

29. Семов, М., Теория на политиката, С.2000

30. Танев, Т., Политическата култура, С. 2001

31. Тодоров, А., Елементи на политиката. С. 2012.

32. Токвил, А. де, Демокрацията в Америка, С. 1994

33. Торбов, Ц. Учение за държавата. С. Лик 1999

34. Турен, А., Що е демокрация, С., 1996,с. 26.

35. Фотев, Г., Граници на политиката, С., Лик, 2001

36. Хайек, Фр., Принципи на либералния обществен ред. Панорама, 1992, № 1-2, с. 59-70

37. Хайек, Фр., Пътят към робството. В: Консерватизмът, т. 1, С., Център за социални практики, 1999, с. 471-532

38. Хънтигтън, С., Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред, С.1999

39. Шумпетер, Й., Капитализъм, социализъм, демокрация, Политически изследвания 1996 №1, с.53-

40. Янков, Г. Политологичната мисъл от древността до наши дни. С., УИ УНСС. 1999.