CELB148 Анатомия и морфология на растенията

Анотация:

" Анатомия и морфология на растенията е курс, в който се изучава структурната организация на вегетативните и генеративните органи при висшите растения. В курса се придобиват фундаментални знания за ултраструктурните особености на растителната клетка, структурно-функционалната характеристика на тъканите и органите и морфолого-анатомичната адаптация към условията на средата. Акцентира се върху структурната адаптация на клетъчно, тъканно и органно ниво при растенията към различни екологични фактори. Лекциите са съпроводени с практически занятия.

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

доц. Николай Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" Студентите знаят особеностите в устройството на растителното тяло на субклетъчно, клетъчно, тъканно и органно ниво на организация.

2) могат:

" Могат да приложат знанията при експертна работа с растителен материал.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" Знания получени в курса по Биология и Клетъчна биологияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна:

1. Георгиев Г., Е. Чакалова, 2000. Анатомия и морфология на растенията, Университетско издателство, София

2. Колева, Д., Е. Чакалова, 2008, Ултраструктура на растителната клетка - атлас, Pensoft, София - Москва

3. Лотова, Л. И., 2000, Морфология и анатомия высших растений, Эдиториал Урсс, М.

4. Димитрова, И. и др., 2003, Ръководство по анатомия и морфология на растенията, Пловдивско университетско издателство, Пловдив

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ - 40 % / ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА -10 %/ УСТЕН ИЗПИТ - 40% / Самостоятелна работа:

Курсова работа на английски език, презентация на английски език, превод и резюме на научни статии -10%