POLB084 Международните системи: традиции и динамика

Анотация:

Целта на курса е чрез разглеждане, обсъждане и решаване на отделни казуси, анализ на проблемни ситуации, симулативни игри, работа по групи, семинари, лекции и упражнения да запознае студентите с обхвата, спецификата и основните проблеми на научното направление на програмата, да въведат основни понятия за това направление и да демонстрират някои от главните методи, без да се излагат цялостни теории.

В рамките на курса студентите се запознават с развитието на европейската и световната дипломация и международните отношения в хронологична граница на ХІХ в. Един от водещите акценти е насочен към разкриване на конкретните дипломатически инициативи, реализирани в рамките на системите “Метерних” и “Реалполитик”. Изясняват се основните понятия, характерни за външнополитическата и международната практика. Друг водещ акцент е разглеждането на целите, приоритетите и средствата, характерни за външната политика на водещите европейски държави и САЩ. Разкрива се тяхната промяна във времето и се очертават моделите, по които си взаимодействат в рамките на системите “Метерних” и “Реалполитик” и дипломацията на ХІХ век.

прочети още
Международна политика (на френски език)

Преподавател(и):

проф. Антоний Тодоров  д.н.
доц. Соня Хинкова  д-р
гл. ас. Живко Минков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Студентите се запознават с развитието на европейската дипломация и международните отношения през ХІХ век.

• Усвояват определен обем знания за динамиката на международната политика в системите “Метерних” и “Реалполитик”.

• Запознават се с конкретните дипломатически инициативи, както и двустранни и многостранни договори, реализирани през ХІХ век..

2) могат:

? Студентите придобиват и практически умения за работа с международноправни документи – договори, декларации, споразумения, конвенции, които имат отношение към важни събития в европейската и световната политика и дипломация през ХІХ век.

? Научават се да определят целите и приоритетите, характерни за външната политика на водещите европейски държави и САЩ в системите “Метерних” и “Реалполитик”. Да систематизират определени критерии за формиране на съюзи и коалиции в конкретен исторически план.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Основна литература на български език

1. Воцелка, К., История на Австрия. Култура, общество, политика, София, 2008

2. Глени, М., Балканите 1804-1999, Национализъм, войни и Великите сили, София, 2004.

3. Доуърти, Дж. , Р., Пфалцграф, Теории за международните отношения, т. І и ІІ, С., 2004

4. Дранов, Б., Черноморские проливы (Международно-правной режим), Москва, 1948

5. Йелавич,Б., История на Балканите ХVІІІ-ХІХ век, т.І, София, 2003.

6. Кастелан, Ж., История на Балканите ХІV-ХХ век, Пловдив, 2002.

7. Кенеди, П., Възход и падение на Великите сили, т. І и ІІ, София, 1997

8. Кенеди, П., Стратегия и дипломация 1870-1945, София,1998

9. Керотре Мишел, История на Прусия, София, 2006

10. Най, Дж., Международните конфликти. Теория и история, София, 1998

11. Пантев, Ан., Европа между две революции 1799-1848. Сходства, паралели, различия, София, 1989

12. Пантев, Ан., Хр. Глушков, Р. Мишев, История на новото време, Велико Търново, 1998

13. Ротермунд, Х., А. Делисен, Фр. Жипулу, К. Маркович, Н. Тхе Ан, История на Южна и Източна Азия през ХІХ и ХХ век. Индия, Китай, Корея, Югоизточна Азия, Япония, София, 2003

14. Татищев, С., Внешная политика императора Николая ,І, С.Петербург, 1887

15. Тейлър, А. Дж., Бисмарк, човекът и държавникът, София, 2000.

16. Тодорова, М., Англия, Русия и Танзиматът, София, 1980

17. Тодорова, М., Подбрани извори за историята на балканските народи ХV-ХІХ век, София, 1977

18. Хинкова, С., Дипломация и политика в международните системи Метрних и Реалполитик, Издателство на НБУ, София 2012 г.

19. Цимбаев, Н., История на Русия ХІХ-началото на ХХ век, София, 2007

20. Шпаро, О., Внешняя политика Каннинга и греческий вопрос. – Вопросы истории, 1947, №12

21. Шулце, Х., Държава и нация в европейската история, София, 2002

• Основна литература на латиница

1. Anderson, M., The Eastern Question. 1774-1923. A Study in International Relations, London, 1966

2. Baker, R., Palmerston on the Treaty of Unciar-Skelessi, – The English Historical Rewiew, XLIII, 1928

3. Betts, R., Tricorleur: The French Colonial Empire, London, 1978

4. Bridge, F., R. Bullen, The Great Powers and the European State System 1815-1914, London, New York, 1980

5. Droz, J., Europe Between Revolutions 1815-1848, London, 1967

6. Falcus, M., The Industrialization of Russia 1700-1914, London, 1972

7. Hurewitz, J., Ottoman Diplomacy and European State System. – The Middle East Journal, XV, 1961

8. Jelavich, B., Century of Russian Foreign Policy, 1814-1914. Philadelphia and New York, 1964

9. Joll, J. (ed.) Britain and Europe. Pitt to Churchill. 1793-1940. London, 1961

10. Rodkey, F. The Views of Palmerston and Metternich on the Eastern Question in 1834. – The English Historical Rewiew, XLV, 1930

11. Seton-Watson, R., Britain in Europe 1789-1914, Cambridge, 1955

12. Shaw, A., Great Britain and the Colonies 1815-1865, London, 1970

13. Taylor, A., The Trouble Makers, Dissent over Foreign Policy, 1782-1939, London, 1957

14. Temperley, H., British Secret Diplomacy from Canning to Grey, The Cambridge Historical Journal, VI, 1938, N1.

15. Temperley, H., Penson, L. Foundations of British Foreign Policy from Pitt(1792) to Salisbury(1902). Cambridge, 1938

16. The Cambridge History of British Foreign Policy . 1783-1919. Ed. A. W. Ward and G. P. Gooch. II. 1815-1866. Cambridge, 1923

17. Tipps, D., Modernization Theory and the Comparative Study of Societies. A Critical Perspective. - Comparative Studies of Society and History, XV, 1973, N2

18. Webster, C., Palmerston, Metternich and the European System, 1830-1841, Proceedings of the British Academy, XX, 1934.

19. Webster, C., The Foreign Policy of Castlereagh, 1815-1822, London, 1925

20. Webster, C., The Foreign Policy of Palmerston 1830-1841: Britain, the Liberal Movement and the Eastern Question. I, II , London, 1951

Средства за оценяване:

Тест 1 - 40%

Тест 2 - 40%

Участие в семинар, симулативна игра, предсатвяне на презентация (едно от изборените) - 20%