POLF305 Външнополитически анализ

Анотация:

" В рамките на курса студентите се запознават с теоретичните виждания и практическите измерения в развитието на външната политика.

" Да се изяснят основните понятия във външнополитическия дискурс.

" Да се проследят теоретичните виждания и практическата динамика при формиране на външнополитически цели, интереси, приоритети.

" Конкретните теми да се са разглеждат във взаимовръзка със събитията и тенденциите в международните отношения, като се анализира съответствието на външнополитическите концепции и инициативи с динамиката на европейската и световна дипломация.

прочети още
Международна политика (на френски език)

Преподавател(и):

доц. Антоний Гълъбов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" В рамките на курса студентите се запознават с теоретичните виждания и практическите измерения в развитието на външната политика.

" Усвояват основните понятия във външнополитическия дискурс.

" Проследяват се теоретичните виждания и практическата динамика при формиране на външнополитически цели, интереси, приоритети.

" Усвояват определен обем знания за същността и динамиката на външнополитическия курс, вземането на решения и изработването на външнополитическа позиция.

2) могат:

" Студентите придобиват и практически умения за работа с международноправни документи - договори, декларации, споразумения, конвенции, чрез които се открояват практическите измерения при моделирането и осъществяването на външната политика


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1. Чуков, Вл., Външна политика и идеи, С., 1999.

2. Цыганков, П., Международные отношения, Новая школа, М., 1996.

3. Стефанов, Г., Външна политика. Дипломация, С., 1994.

4. Савов, Ен., Г., Генов, Международни дипломатически преговори. Въпроси на теорията и практиката, София, "Албатрос", 2008

5. Стефанов, Г., Външнополитическото решение, С., 1989.

6. Външна политика на Народна Република България. Сб. документи и материали, т. І-V, С., 1970-1988.

7. Пенков, С., Международни договори на България /1947-1993/, С., 1994.

8. Димитров, Г., Г. Йотов, Зл. Тръпков, Външна политика на България 1990-1997 г., сп. Международни отношения, бр.4, 1998, с. 15-37.

9. Димитров, Г., Г. Йотов, Зл. Тръпков, Институционна рамка на външната политика на България, сп. Международни отношения, бр.5, 1999, с. 5-25.

10. Казаков, Ем., За геополитическия модел на българската външна политика, сп. Международни отношения, бр.1, 2001, с. 19-32.

11. Тодоров, Ан., Външнополитическите приоритети на България, сп. Международни отношения, бр.5, 1999, с. 11-28.

12. Mellor, R., Nation, State and Territory, London, 1989.

13. Butler, F., Regionalism and Integration, in The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations ed. by John Baylis and Steve Smith, Oxford New York, 1997.

14. Taylor, P., The United Nations and International Organization, in The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations ed. by John Baylis and Steve Smith, Oxford New York, 1997.

15. Wheeler, N., Humanitarian Intervention and World Politics, in The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations ed. by John Baylis and Steve Smith, Oxford New York, 1997.

16. White, Br., Diplomacy, in The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations ed. by John Baylis and Steve Smith, Oxford New York, 1997

17. Kamath, P., Foreign Policy - Making and International Politics, London, 1990.

18. Modelski, G., A Theory of Foreign Policy, New York,1962.

19. Frankel, J., The Making of Foreign Policy. An Analysis of Decision Making, Oxford, 1967.

20. Berridge, M., A Diplomacy: Theory and Practice, LeicesterU.P., 1997.

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ 80% 50% 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 20%

УСТЕН ИЗПИТ 50% 50%