GENB068 Комуникация и съвременно общество

Анотация:

Курсът включва в рамките на хорариума 60 часа, разделени както следва: 32 лекционни, 16 практически занимания и 12 часа презентации. Целта на практическите занимания е да се постигне затвърждаване на материала от теоретичната част в една по-свободна форма, чрез провокиране на индивидуалното мислене у студентите.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

проф. Руси Маринов  д.н.
проф. Росен Стоянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) знания:

• за съвременните комуникационни модели и информационни теории и тяхното специфично приложение в практиката;

• за организацията, управлението и структурата на медийните индустрии, тяхната роля, зависимости и конфликтни зони в общественото пространство;

2) умения:

• за ръководство на самостоятелни структури в сферата на публичните комуникации, връзките с обществеността, рекламата и медиите;

• за анализ и оценка на медийни конфликти, организиране на управлението на електронните медии и другите средства за масови комуникация.
Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Стоянов, Росен К. (2016). Комуникационна демокрация, С., НБУ.

2. Стоянов, Росен К. (2016). Политически комуникационни практики, С., НБУ.

1. Божинова, Румяна, Ергюл Таир (2011). Обективни и субективни измерения на медийната реалност, БГ книга.

2. Буруджиева, Татяна, Лиляна Канева (2007). Политически маркетинг – теория и практика, С., Сиела.

3. Димитров, Димитър (1999). Социология на конфликта, Racio-90.

4. Дуеи, Милад (2011). Големият дигитален обрат, С., НБУ.

5. Кардон, Доминик (2012). Интернет демокрацията, С., НБУ.

6. Кийн, Джон (1999). Медиите и демокрацията, С., ЛИК.

7. Кийн, Джон (2002). Гражданското общество, С., ЛИК.

8. Лаш, Скот (2004). Критика на информацията, С., КОТА.

9. Липман, Уолтър (2001). Общественото мнение, С., ЛИК.

10. Маклуън, Маршал, Ерик Маклуън (1995). Закони на медиите, С., УИ СУ „Св. Климент Охридски“.

11. Маринов, Р. (2012). Интерактивни стратегически комуникации, С., НБУ.

12. Проданов, Христо (2010). Дигиталната политика, Велико Търново, Фабер.

13. Рифкин, Джереми (2001). Епохата на достъпа, Атика.

14. Сариев, Иван, Мениджмънт на информацията (2007). Класика и стил.

15. Солъв, Даниъл (2010). Дигиталната личност, С., Планета 3.

16. Стоянов, Росен К. (2009). Конфликтен дискурс, масмедии и политика, С., НБУ.

17. Стоянов, Росен К. (2011). Медиа бележки, С., НБУ.

18. Фидлър, Роджър (1998). Медиаморфоза, Да разберем новите медии, ИК Кралица Маб.

Сборници:

1. Сборници от летни школи по връзки с обществеността (2007-2016), С., НБУ.

2. Годишници на департамент Масови комуникации (2007-2016), С., НБУ.

Средства за оценяване:

Есенен семестър:

Изготвяне и представяне на презентации в екип, с избор на една от посочените теми (6 ч.):

1. Култ и култове.

2. Табутата в медиите.

Самостоятелна работа на студентите:

(Вид на самостоятелната работа. Проверка и индивидуална работа със студентите)

Изготвяне на курсова работа.

Пролетен семестър:

Изготвяне и представяне на презентации в екип, с избор на една от посочените теми (6 ч.):

1. Да изглеждаш, за да бъдеш.

2. Моделът на света според рекламите.

3. Информация, медии и реалност.

Самостоятелна работа на студентите:

(Вид на самостоятелната работа. Проверка и индивидуална работа със студентите)

Изготвяне на курсова работа.