ADVB104 Реклама и потребители - културни различия

Анотация:

Курсът е практически и разглежда рекламата като общуване с потребители в контекста на срещи с културно многообразие и културни различия. Контекстът е усилване на процеси на глобализация в различни сектори, но и тенденции за нарастваща роля на проявления на локалното. Разглеждат се въпроси за конструиране на културните различия и тяхното превръщане в послания, които активират символи и емоции. Анализират се отношения между потребители, производители и дистрибутори. Представят се основни теми, свързани с ценностно преосмисляне и използване по нов начин на културни образи, символи и представи. Практически занимания и дискусии разработват конкретни теми - човешкото тяло, образи и представи в различни общества, идеите за мъжко и женско, ритуалите в съвременността и тяхното разпространение в социалната сфера и др. в рекламата. Представени са успешни рекламни кампании, основани на проучване и използване на културни различия (автомобилна, козметична и хранителна индустрия, туризъм и културни наследства).

Въведени са факти, понятия и термини, свързани с развитието на познание на културните различия и тяхното ценностно преосмисляне. Курсът запознава с основни понятия за използването на визуалното и словесното като инструменти, които запечатват, отразяват или обясняват културни различия и могат да се използват в рекламата.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

доц. Ирена Бокова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни понятия, термини и подходи, свързани с разбирането на културните различия и и техните употреби като изразни средства в рекламата;

• основни направления в конструиране на словесното и визуалното като инструмент за разбиране на културни различия и тяхното прилагане в рекламата

2) могат:

• да описват, разбират и представят културни различия, свързани с начини на живот;

• да инструментализират културни различия в сферата на рекламата;


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Ападурай, А. Свободната модерност. Културни измерения на модернизацията. ЛИК, 2006.

Галини, Кл. 1998 Фотографията - ритуалният посредник. В: Български фолклор кн. 4, 89 - 94

Игълтън, Т. Идеята за култура. С., 2004.

Тейлър, Ч. Мултикултурализмът. С., 2003.

Abdallah-Pretceille, M. 1999. L’education interculturelle. Paris : PUF, Coll. Que sais-je ?

Bolaffi, G., R. Bracalenti, P. Braham & S. Gindro. 2003. Dictionary of Race, Ethnicity & Culture. Londres : Sage Publications.

de Nucheze, V. 2001. « Y a-t-il une place pour la notion de prototype dans la reflexion sur la rencontre interculturelle ? ». In Isani, S. Culture & Communication en milieu professionnel interculturel. Grenoble : CERELC, Universite Stendhal, Grenoble 3, 45-51.

Dubois, J. et al. 1994. Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage. Paris : Larousse.

Economist (The), July 13th, 2002. « Selling Britain : The Shock of the Old ».

McCrone, D., A. Morris & R. Kiely. 1995. Scotland – the Brand. Edinburgh : Edinburgh University Press.

Newsweek, June 13, 1994. « The Terrorist of Advertising ».

Pagnucco Salvemini, L. 2002. United Colors : The Benetton Campaigns. Londres : Scriptum Editions.

Pugibet, V. 1996. « De l’utilisation des stereotypes ». In Porcher, L. (dir.). La Civilisation. Paris : Cle international.

Wieviorka. 2002: M. La difference. Balland eds.

Други

Бокова.И. Мисленето за различие. – Ловци на умове. Лекции по антропология (Пл. Бочков, О. Тодоров – съст.). Т. 1. НБУ, С., 2002.

Ведрин, К. Социално въображение и конструиране на наследство. Случаят на “Aventure Michelin” в Клермон-Феран: http://www.seminar-bg.eu/spisanie-seminar-bg/broy8/item/366-socialno-vaobrazhenie-i-konstruirane-na-nasledstvo.html

Визуална култура/визуални изследвания. – сп. „Пирон“. Софийско електронно списание за изкуство и култура, бр. 6: http://piron.culturecenter-su.org/category/vizualna-kultura/

Иванова, М. 1997 Графитите като „медия" В: Български фолклор кн. 5-6, 104-112

Кръстанова, Кр. 1997 Вещите в дома - визуализиране на общностна памет. В: Български фолклор кн. 5-6, 29-40

Минева, М. 2003. Разкази за и образи на социалистическото потребление (изследване на визуалното конструиране на консумативната култура през 60-те години в България. В:Социологически проблеми 1-2:143 - 165.

Пачова, Д. Културните различия във възприемане езика на тялото. – Медии и обществени комуникации, бр. 27, април 2016: http://media-journal.info/?p=item&aid=294

Попеску, Й. 1999 Двусмислие и власт. Етно-фотографско експониране. В: Български фолклор кн.1-2, 142-144

Електронни ресурси: библиотека на НБУ - Central and Eastern European Library (CEEOL)

Средства за оценяване:

Студентите разработват 2 писмени текста с индивидуални теми.