GENB013A Увод в социалната психология

Анотация:

• Целта на курса е да запознае студентите с основните теории за обяснение на разнообразните форми на социално поведение на човека както и с основните емпирични постижения в областта. Студентите се въвеждат в най-широко изследваните теми от съвременната социална психология и се запознават с методологията на емпиричните изследвания в тази област. Каква е същността на социалното влияние, от какво зависи агресията и алтруизма между хората, как формираме впечатление за другите хора, как си обясняваме причините за поведението им – това са някои от основните въпроси, които се разглеждат в този курс.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

доц. Елена Паспаланова  д-р
доц. Пенка Христова  д-р
гл. ас. Методи Коралов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Главните изследователски парадигми в социалната психология

• Основните теории за разбиране и обяснение на различни форми на социалното поведение

2) могат:

• Самостоятелно да осмислят и критично да анализират данни от емпирични социално-психологически изследвания.


Предварителни изисквания:
• Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Лекция 1. Тема: Предмет на социалната психология • основни понятия: социално поведение; социално влияние, теоретични парадигми - теории за социалното учене, теории за познавателното съответствие, теории за преработка на социалната информация (атрибутивни теории), теории за социалната размяна. • големите изследователи и автори в областта: Гордън Олпорт, Елиът Арънсън
 2. Лекция 2. Тема: Методи на изследване в социалната психология. • основни понятия: научна теория, хипотеза, корелация, експеримент, зависима променлива, независима променлива, експериментална манипулация, рандомизация.
 3. Лекция 3. Тема: Социално влияние - конформизъм • основни понятия: конформизъм, нормативно влияние, информационно влияние • големите изследователи и автори в областта: Мюзафер Шериф, Соломон Аш
 4. Лекция 4. Тема: Социално влияние - подчиняване • основни понятия: подчиняване, съгласие, идентификация, интернализация • големите изследователи и автори в областта: Стенли Милграм
 5. Лекция 5. Тема: Социални нагласи. • основни понятия: социална нагласа (атитюд), функционален подход, ликертова скала, семантичен диференциал • големите изследователи и автори в областта: Даниел Катц, Карл Ховланд
 6. Лекция 6. Тема: Убеждаване и промяна на нагласите – комуникационен модел • основни понятия: централен и периферен път • големите изследователи и автори в областта: Карл Ховланд
 7. Лекция 7. Тема: Убеждаване и промяна на нагласите – теория за когнитивния дисонанс • основни понятия: когнитивен дисонанс • големите изследователи и автори в областта: Лейън Фестингър
 8. Семинар 1. Тема: Как определяме една ситуация като социалнопсихологическа? Какви въпроси задаваме, за да я разберем? Семинарът се провежда на базата на предварително изготвени кратки (до половин страница) писмени текстове от студентите, в които е направен анализ на 12-те ситуации от учебника (стр. 21-25) или на самостоятелно избрани от студентите ситуации. Семинарът се провежда след първите 2 лекции.
 9. Семинар 2. Тема: Защо проявяваме конформизъм? Добро или лошо нещо е конформизмът? Семинарът се провежда на базата на предварително изготвени кратки (до една страница) писмени резюмета и анотации на следните текстове: “Конформизъм” (стр. 35-42); “Променливи, които увеличават или намаляват конформизма” (стр. 48-52); “Да принадлежиш или да получаваш информация” (стр. 53-60). Една от целите на този семинар е да се направи опит да се разграничат резюмето и анотацията. Семинарът се провежда след лекция 3.
 10. Семинар 3. Тема: Защо се подчиняваме? Дискусия върху факторите засилващи или намаляващи подчиняването. Каква е психичната регулация на поведение предизвикано от социално влияние. Семинарът се провежда на базата на предварително изготвени кратки (до една страница) писмени резюмета и анотации на следните текстове: стр. 61-69 и стр. 72-76. Семинарът се провежда след лекция 4.
 11. Семинар 4. Тема: Какви са характеристиките на успешния комуникатор? Семинарът се провежда на базата на: 1 - предварително изготвени кратки (до половин страница) писмени резюмета и анотации на следните текстове: “Достоверност” (стр. 109-114); “Увеличаване на доверието” (стр. 114-118) 2 – представяне на експериментални изследвания (по избор на студентите) от текста на стр. 109-118. Семинарът се провежда след лекция 6.
 12. Семинар 5. Тема: Каква трябва да бъде информацията, за да ни убеди? Семинарът се провежда на базата на: 1 - предварително изготвени кратки (до една страница) писмени резюмета и анотации на следните текстове: “Рационален или емоционален подход” (стр. 120-129); “Едностранни и двустранни аргументи” (стр. 131-135) 2 – представяне на експериментални изследвания (по избор на студентите) от текста на стр. 120-135. Семинарът се провежда след семинар 4.
 13. Семинар 6. Тема: Еднакво успешно ли е убеждаването при всички хора? Семинарът се провежда на базата на: 1 - предварително изготвени кратки (до една страница) писмени резюмета и анотации на следните текстове: “Характеристики на аудиторията” (стр. 142-148); “Степен на несъответствието” (стр. 135-141); “Как се проявяват принципите в действителната ситуация” (стр. 148-157). 2 – представяне на експериментални изследвания (по избор на студентите) от текста на стр. 135-148. 3 – Устно представяне и анализ на аналогични (на тези от стр. 148-157) реални жизнени ситуации. Семинарът се провежда след семинар 5.
 14. Семинар 7. Тема: Кога преживяваме когнитивен дисонанс? Как дисонансът регулира поведението ни? Семинарът се провежда на базата на: 1 - предварително изготвени кратки (до една страница) писмени резюмета и анотации на примери от текст: “Оправдаване на собственото поведение” (стр. 235-245); текст “Дисонансът като последица от вземането на решение” (стр. 252-255). 2 – представяне на експериментални изследвания (по избор на студентите) от текст “Значението на неотменимостта на решението” (стр. 262-263 и 266); представяне на експеримента на Джек Брем (стр. 252-255). Семинарът се провежда след лекция 7.
 15. Семинар 8. Тема: Как оправдаваме своите действия и как това променя нагласите и поведението ни? Семинарът се провежда на базата на: 1 - предварително изготвени кратки (до една страница) писмени резюмета и анотации на текст: “Психология на неизбежността” (стр. 298-303); “Значението на недостатъчните награди в обучението” (стр. 280-282). 2 – представяне на трите експеримента за ефекта на недостатъчното оправдание (стр. 272-274) и експеримента от раздела “Психология на неизбежността” (стр. 298-299). Семинарът се провежда след семинар 7.
 16. Лекция 8. Социално възприемане и формиране на впечатление • основни понятия: формиране на впечатление; статични и динамични признаци; стереотипи; централна черта; имплицитни теории за личността • големите изследователи и автори в областта: Соломон Аш
 17. Лекция 9. Социално възприемане - оценка на емоциите. • основни понятия: невербално поведение, лицева експресия, емоционална интелигентност • големите изследователи и автори в областта: Пол Екмън
 18. Лекция 10. Теории за атрибуциите - 1 • основни понятия: вътрешни и външни атрибуции; основна атрибутивна грешка • големите изследователи и автори в областта: Фритц Хайдър
 19. Лекция 11. Теории за атрибуциите - 2 • основни понятия: диспозиционен извод, принцип на персонализма, принцип на хедонизма; ковариационен модел • големите изследователи и автори в областта: Едуард Джонс, Кейт Дейвис, Харолд Кели
 20. Лекция 12. Социално знание • основни понятия: познавателна схема, самосбъдващо се пророчество, себепрепятстване • големите изследователи и автори в областта: Сюзън Фиск
 21. Лекция 13. Агресия • основни понятия: агресия, фрустрация • големите изследователи и автори в областта: Албърт Бандура, Ленард Бърковиц
 22. Лекция 14. Просоциално поведение • основни понятия: просоциално поведение, алтруизъм • големите изследователи и автори в областта: Шалом Швартц, Ленард Бърковиц
 23. Лекция 15. Близки взаимоотношения – привличане, приятелство и любов • основни понятия: първоначално привличане, обич, любов • големите изследователи и автори в областта: Робърт Стърнбърг
 24. Семинар 9. Тема: Как си създаваме впечатления за хората? Семинарът се провежда на базата на: 1 - предварително изготвени кратки (до една страница) писмени резюмета и анотации на текстове на стр. 176- 180 и : “Ефект на контраста” (стр. 166-169) и “Създаване на преднастройка ...” (стр. 170-173) 2 – представяне на експеримента на Дарли и Грос (стр. 190-192) и на експеримент по избор от текст “Категоризация и социални стереотипи” (стр. 189-194). Семинарът се провежда след лекция 12.
 25. Семинар 10. Тема: Доколко вярно възприемаме социалния свят? Влияние на контекста Семинарът се провежда на базата на: 1 - предварително изготвени кратки (до една страница) писмени резюмета и анотации на текстове: “Ефект на контраста” (стр. 166-169) и “Създаване на преднастройка ...” (стр. 170-173) 2 – представяне на експериментални изследвания (по избор на студентите) от текстовете на стр. 166-175. Семинарът се провежда след семинар 9.
 26. Семинар 11. Тема: Агресията – вродена или придобита? Семинарът се провежда на базата на: 1 - предварително изготвени кратки (до една страница) писмени резюмета и анотации на текстове: “Инстинктивна ли е агресивността (стр. 326-331) и “Социално учене и агресивност” (стр. 351-361). 2 – представяне на експериментални изследвания (по избор на студентите) от текстовете на стр. 346-359. Семинарът се провежда след лекция 13.
 27. Семинар 12. Тема: Какво ни кара да проявяваме агресия? Може ли агресивността да се предотврати? Семинарът се провежда на базата на: 1 - предварително изготвени кратки (до половин страница) писмени резюмета и анотации на текстове от раздел “Причини за агресивността” (стр. 340-344; 344-349; 349-351;351-354; 355-359; 359-361) и текст “Как да бъде намалено насилието” (стр. 368-375; 375-380). 2 – представяне на експериментални изследвания (по избор на студентите) от глава “Човешката агресивност”. Семинарът се провежда след семинар 11.
 28. Семинар 13. Тема: Какво ни кара да помогнем (или да се въздържим да помогнем) на нуждаещия се. Семинарът се провежда на базата на: 1 - предварително изготвени кратки (до една страница) писмени резюмета и анотации на текст: “Незаинтересованият наблюдател като конформист” (стр. 77-86); 2 – предварително изготвени кратки текстове (до една страница) на собствени идеи на тема “Има ли “чист” алтруизъм?” Семинарът се провежда след лекция 14.
 29. Семинар 14. Тема: Какво у хората ни кара да ги харесваме? Семинарът се провежда на базата на: 1 - предварително изготвени кратки (до една страница) писмени резюмета и анотации на текстове: “Характеристики на личността” (стр. 462- 476), “Харесване и самооценка” (стр. 478-481) и “Печалба и загуба на уважение” (стр. 482- 490). 2 - представяне на експериментални изследвания (по избор на студентите) от текста “Харесване, обич и междуличностна чувствителност” (стр. 452-490). Семинарът се провежда след лекция 15.
 30. Семинар 15. Тема: Етика в социално психологическите експерименти. Приложение на социалната психология в практиката. Семинарът се провежда на базата на: 1 - предварително изготвени кратки (до една страница) писмени резюмета и анотации на текстове: “Някои бележки от етичен характер” (стр. 86-87) и “Етични проблеми” (стр. 530-539). 2 – предварително изготвени кратки (до половин страница) писмени резюмета и анотации на текстове: “Намаляване на телесното тегло чрез намаляване на дисонанса” (стр. 313), “Дисонанс и предпазване от СПИН” (стр. 314-316), “Дисонанс и икономия на вода” (стр. 316-317). 3 - предварително изготвени кратки текстове (до една страница) на собствени идеи за прилагане на социалнопсихологическото знание.

Литература по темите:

ОСНОВНА КНИГА (ТЕКСТ) НА КУРСА:

Елиът Арънсън (2009). Човекът – социално животно. София: Дамян Яков

Допълнителна литература

Андреева, Л. (1988). Социално познание и междуличностно взаимодействие, София

Джонев, С. (1996). Социална психология, София: Софи-Р, т. 2

Brehm, S.S. (1998). Интимните отношения. В: Московичи, С. (Ред.)

Социална психология, т. 1, 286-325

Средства за оценяване:

ФОРМИ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

ТЕКУЩО ОЦЕНЯВАНЕ:

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР* ВТОРИ СЕМЕСТЪР

УЧАСТИЕ В ПРАКТИЧЕСКИТЕ ЗАНИМАНИЯ 30 % 30 %

ПИСМЕНИ РАБОТИ (анотация, резюме, реферат, курсова работа, презентация и др.) 40 % 40 %

ТЕСТОВЕ 30 % 30 %

ФИНАЛЕН ИЗПИТ :

ПИСМЕН ИЗПИТ: 100% ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОДГОТВЕНА ПИСМЕНА РАБОТА: УСТЕН ИЗПИТ: ТЕСТ: 100%

УСЛОВИЯ ПРИ КОИТО СТУДЕНТ МОЖЕ ДА СЕ ОСВОБОДИ ОТ ФИНАЛЕН ИЗПИТ ИЛИ ОТ ЧАСТ ОТ ФИНАЛНИЯ ИЗПИТ:

1. Участие в минимум 50% от семинарите.

2. Изготвяне на минимум 2 резюмета или анотации и представянето им на семинар.

3. Най-малко 2 представяния на експерименти на семинар.

4. Попълване на кратки тестове в края на всеки семестър.