ADVB004 Основи на маркетинга

Анотация:

Целта на курса е студентите да получат необходимите знания за същността и основните принципи на маркетинга.

Курсът представлява своеобразно въведение в маркетинга: разкриват се съвременните виждания за същността на маркетинга и се представя неговият категориен апарат; изясняват се елементите на маркетинговата обкръжаваща среда и процеса на техния анализ; проучва се същността на маркетинговите изследвания и начините на изграждане на маркетингова информационна система; изучава се потребителското поведение и факторите, които го обуславят; представя се процесът на разработване на целевия пазар на фирмата.

Дисциплината “Маркетинг” съответства на академичния профил и образователната философия на НБУ. Стремежът е да се постигне баланс между придобиването на знания и усвояването на умения, развитието на професионални компетенции и маркетингово мислене и поведение у бъдещите мениджъри.

Наред с лекциите се акцентира върху самостоятелната работа на студентите - предвидени са казуси, тестове, самостоятелна и групова работа върху конкретни задачи, посредством които се постига практическа насоченост на курса.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

 Николай Тинков  

Описание на курса:

Компетенции:

Дисциплината ще даде следните основни

- знания

• Знания относно съвременните виждания за същността на маркетинга и неговата ключова роля за успеха на организациите.

• Знания за процеса на анализ на маркетинговата обкръжаваща среда; за методологията на маркетинговите изследвания и изграждането на маркетингова информационна система, за потребителското поведение и факторите, които го обуславят.

• Знания за същността на целевия маркетинг и процеса на разработване на целевия пазар на организацията.

• - умения

• Умения за използване на маркетинговия категориен апарат

• Умения за прилагане на основните маркетингови принципи при решаване на конкретни практически казуси


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

А. ОСНОВНА

1. Класова, Св., колектив, Маркетинг. УИ”Стопанство”, 2002.

2. Класова, Св., колектив, Маркетинг- втора част. УИ”Стопанство”, 2004.

3. Котлър, Ф. Управление на маркетинга: структура на управлението на пазарното предлагане. “Класика и стил”, 2002.

Б. ДОПЪЛНИТЕЛНА

1. Балева, В., колектив, Стокова политика. С., УИ “Стопанство”, 2000.

2. Благоев, В. Маркетинг. второ издание, International University, 2003.

3. Волф, Я. Маркетинг. УИ”Стопанство”, 1993.

4. Диксон, П., Управление маркетингом, М., 1997.

5. Доганов, Д., Дуранкев, Б. Реклама и насърчаване на продажбите, УИ “Стопанство”, 1998.

6. Доганов, Д., Дуранкев, Б. Интегрирани маркетингови комуникации, УИ “Стопанство”, 2003.

7. Дуранкев, Б. Комуникационна политика, УИ “Стопанство”, 2002

8. Дуранкев, Б., колектив. Ключ към маркетинга. УИ”Стопанство”, 2002.

9. Желев С. Маркетингови изследвания за маркетингови решения.Тракия М, 2000

10. Зайлер А. Маркетинг: успешно реализиране в практиката. С., “Информа”, 1993, 1-7.

11. Залтман, Дж. Как мислят потребителите? Немаменими прозрения за „манталитета” на пазара, Класика и стил, 2006

12. Класова, Св. Цените:теория и практика. Сиела, 2002

13. Котлър Ф. Котлър за маркетинга: Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите. “Класика и стил”, 2000.

14. Котлър Ф., колектив, Еволюция на маркетинга, “Класика и стил”, 2003.

15. Ламбен, Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Питер, 2006

16. Маринова , Е. Маркетинг. Принсепс, 1993

17. Младенова Г. Маркетингови анализи. Тракия-М, 2000.

18. Младенова Г. Маркетингово планиране. УИ Стопанство, 2006

19. Прайд У. Феръл О. Маркетинг: концепции и стратегии. “Форком”, 1994.

20. Рийс, Ал. Фокус: бъдещето на вашата компания зависи от него. “Класика и стил”, 2002.

21. Рийс, Ал., Траут, Дж. Неизменните 22 закона на маркетинга, “Класика и стил”, 2000.

22. Траут, Джак, С. Ривкин. Бъди различен или умри. Кръгозор.2000.

23. Boyd H., O. Walker. Marketing Management: a Strategic Approach. 1992.

24. Hamel G. Leading the Revolution. HBSP, Boston (Mass.). 2000.

25. Hamel G., Prahalad C.K. Competing for the Future. HBSP, Boston (Mass.). 1994.

26. Lynch R. European Marketing: A Strategic Guide to the New Opportunities. IRWIN. 1994.

27. Mercer, D. Marketing Strategy – the Challenges of the External Environment. Penguin Books. 1998.

28. Peter J. P. Consumer Behaviour and Marketing Strategy. McGraw- Hill. 1998.

29. Webster F.E., Jr. Market-Driven Management. John Wiley & Sons. 1994.

30. Периодични издания: сп. Мениджър, сп. Алтернативи, сп. Икономика, в-к Капитал, в-к Пари, European Journal of Marketing; International Marketing Review; Journal of Marketing ( American Marketing Association); Journal of Strategic Marketing; Marketing Intelligence and Planning; International Journal of Research in Marketing; Journal of Euromarketing; Journal of Marketing Management (Charterd Institute of Marketing); Journal of Marketing Management (Marketing Management Association), електронни списания и др.

Средства за оценяване:

тест "Маркетинг-същност. Маркетингова обкръжаваща среда"

тест "Потребителско поведение"

тест "Целеви маркетинг"