SOCB007 Обществото в трансформация

Анотация:

С оглед на най-новите достижения на социологията се анализират кардинални проблеми на конституирането на обществото и неговата трансформация. Обществото като социална система се разглежда през призмата на новата теория на хаоса. Нарастващата комплексност на обществата се свързва с начините на третиране на социалната и екзистенциална несигурност и управлението на социални кризи, в т.ч. на социетална ниво. Разглеждат се дилеми на глобализацията.

прочети още
Социология

Преподавател(и):

проф. Георги Фотев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят: авангардни концепции и евристични модели на конституирането на модерните общества; главните типове общества и особеностите на техните трансформации; начини на описание, разбиране и обяснение на социалните трансформации и др.

2) могат: да описват и анализират макросоциални процеси, да обясняват социетални и глобализационни противоречия, конфликти и кризми.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Бауман, Зигмунт. ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА . София, 1999

Бек, Улрих. Световното рисково общество. С. 2001

Бек Улрих. Откриване на истинската политика. С.,б.г.изд.

Богданов, Богдан. Отделно и заедно. С.,2003

Олброу, Мартин. Глобалната епоха. С.,2001

Рифкин, Джереми. Епохата на достъпа. С.,2001

Тофлър, Алвин. Третата вълна.С., 1991

Фотев, Георги. Криза на легитимността. С.,1999

Фотев, Георги. Гражданското общество. С.,1992

Фотев, Георги. Другият етнос. С.,1994

Фотев, Георги. Граници на политиката. С., 1999

Фотев, Георги. Диалогична социология. С., 2004

Фотев, Георги. Дисциплинарна структура на социологията. С., 2006

Фотев, Георги. Ценности срещу безпорядък. С., 2008

Фотев, Георги. /Съставител/ Европейските ценности в днешното българско общество. С.,2009

Бояджиева,П., Деянова, Л., Колева,С., Коев,К.,/съставители/ Светове в социологията.С.,2006

Фукояма, Франсис. Нашето постчовешко общество. С.,2002

Фриидман, Томас. Светът е плосък. 2006

Хабермас, Юрген. Постнационалната констелация. 2004

Средства за оценяване:

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 50 %

РЕФЕРАТ 50 %