SOCB005 Изследователски проект и изследователски процес

Анотация:

Курсът систематизира и представя основните изисквания, етапи и логика на осъществяване на изследователския процес при реализирането на социологически проучвания. Изследователският процес се разглежда от две гледни точки - вътрешна (в контекста на социологическото познание) и външна ( в контекста на формирането на различни видове политики - публични, маркетингови и пр.).

Целите на курса са:

" Да запознае студентите и да развие умения у тях да участват в изследователския процес, спазвайки необходимите правила, технологични и етични принципи.

" Да подготви студентите за проектиране и реализиране на самостоятелен изследователски проект

прочети още
Социология

Преподавател(и):

доц. Теодора Карамелска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" Елементите, последователността, етапите, изискванията пред изследователския процес. Как да планират и разпишат по дейности един изследователски проект, какви правила и принципи трябва да спазват при неговата разработка и какъв метологически инструментариум могат да прилагат

2) могат:

Да дефинират цели, обхват и ограничения пред изследователския процес; да развият умения за разработване на изследователски проекти, като определят задачи, обхват на приложение, целеви групи, методики на изследване и анализ на данните


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1. Волф, Я. - Маркетинг, гл.2, С.1994.

2. Креспи, Ъ. - Обществено мнение, сондажи и демокрация, София 1996, Институт за пазарна икономика

3. Нойл - Нойман, Е. - Спиралата на мълчанието, , София 2001, ИК "Люрен"

4.Хейг, П., Джаксън, П. - Как да правим маркетингови проучвания?, С.1993.

5.Bulmer, M. (ed.) 1984. Sociological Research Methods. An Introduction. Second Edition. Macmillan. London.

6.Dey Ian. 1993. Qualitative Data Analysis /A user friendly guide for social scientists, London/New York , Routledge.

7. Denzin, N., Lincoln, Iv. - Handbook of qualitative research, Sage Publications, 2000.

8. Fishkin, J. - The Voice of the People - Poblic opinion and democracy; Yale University Press, 1995

9.Inglehart R., 1977, The Silent Revolution, Princeton University Press.

10.Mc Donald, Colin, Vangelder Phyllis, Ed. 1998. ESOMAR Handbook of Market and Opinion Research , Amsterdam.

11. Marshall, L. 2000. Bruce Lahn, Ph.D. 3rd Place Winner, 1998 Merrill Lynch Forum Innovation Grants Competition. Next Wave. http://nextwave.sciencemag.org/cgi/content/full/2000/02/01/1

12. Mohan-Ram, V. 2000. Murder Most Foul: How Not to Kill a Grant Application. Next Wave. http://nextwave.sciencemag.org/cgi/content/full/2000/01/06/1

13. Mohan-Ram, V. 2000. Abstract Killers: How Not to Kill a Grant Application, Part Two. Next Wave. http://nextwave.sciencemag.org/cgi/content/full/2000/01/26/1

14. Reif-Lehrer, L. 2000. Expository Writing Skills. Next Wave. http://nextwave.sciencemag.org/cgi/content/full/2000/07/26/3

Средства за оценяване:

ТЕСТ 25%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

ПОРТФОЛИО

УСТЕН ИЗПИТ 25