EDMM331 Стаж: Мениджмънт в образованието (ОУ, СОУ, детска градина, образователна НПО, социално-педагогическа институция)

Анотация:

В практическия стаж студентите посещават детски градини, училища, НПО и други социално-педагогически заведения като се запознават с особеностите на образователния мениджмънт и лидерството. В съответствие със спецификата на всяка от тях разработват проекти, свързани с технологиите на управление и методологиите. Реализират практически стаж в рамките на указаните часове като се стремят да апробират собствената технология, която са написали. Придобиват знания и практически умения за управление на образователните институции в тяхната специфика и взаимна обвързаност.

прочети още
Лидерство и мениджмънт в образованието

Преподавател(и):

проф. Елена Благоева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Имат познания за различните модели на мениджмънт; запознати са с различни лидерски стилове

• Имат познания критериите за мениджмънт

2) могат:

• Умеят да прилагат в ситуативна среда познания и практически умения

• Умеят да планират и организират определена училищна дейност


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Организация на учебен процес;

• Организация на образованието.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Педагогически анализ на статии, документи и практики, отразяващи партньорство между НПО, училище и други социално-педагогически институции.
  2. Технологии, методики и управление в съвременното училище; нормативна уредба.
  3. Образователно лидерство и лидерски стилове.
  4. Методи - дизайн мислене, коучинг. Управление на проекти.
  5. Педагогическото взаимодействие „семейство – училище – социална среда“
  6. Културни, интеркултурни и мултикултурни и социални аспекти в мениджмънта.

Литература по темите:

• Ателие за родители. – http://26coy.net/Web_26/roditeli.htm – 25.11.2017. Декада на отворените врати. ОУ „Драган Манчов“. – https://www.draganmanchov.info/ documents/Progr_Otv_vrati_g15g16.pdfр – 27.10.2017.

• Добри практики. Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. – http://coiduem.mon.bg/page.php?c=3 Добри практики за образователна интеграция (2016). – https://www.mon.bg/?go=page &pageId=74&subpageId=1733

• Димитрова, Св. (2016) Доклад относно проверка в десет столични училища за апробиране на модел за полицентрично инспектиране в мрежа от училища по стандарт „Взаимодействието на учителите с родителите“. – https://145oy.com/ wp-content/uploads/2017/02/Doklad_inspektirane-obrazec2-okonchatelen-2.pdf – 23.11.2017.

• Дюркем, Ем. (2006) Да мислим възпитанието. Изд. „Сонм“, София. Ефекти върху децата, оставени от родители, които работят и живеят в чужбина (2014). УНИЦЕФ. – https://www.unicef.bg/assets/PDFs/2016/Children_left_behind_ march_2016.pdf – 1.12.2017.

• Как училищен директор обедини българчета, сирийчета и иракчани в Харманли. – http://news.bnt.bg/bg/a/747359-kak-uchilishchen-direktor-obedini-blgarchetasiriytsi-i-irakchani-v-krdzhali – 1.12.2017.

• Наръчник за родители. Добре дошли в детската градина, родители! (2015). Асоциация Родители. – https://www.roditeli.org/images/fi les/association%20roditeli-guide%20 for%20parents-kindergarten-2015.pdf – 27.11.2017.

• Наръчник за родители. Добре дошли в 1. клас (2017) Асоциация Родители. – https:// www.roditeli.org/images/fi les/1klas-2017nn.pdf – 27.11.2017.

• Наръчник за родители 5. клас (2017) Асоциация Родители. – https://www.roditeli.org/ images/fi les/5_klas_2017.pdf – 27.11.2017. Наръчник Детската градина кани бащата. – http://mencare.bg/naruchnik-detskatagradina-kani-bashtata/ – 1.12.2017.

• Наръчник Училището кани бащата. Асоциация Родители и Фондация ПИК. – http:// mencare.bg/naruchnik-uchilishteto-kani-bashtata/ – 1.12.2017.

• Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.

• Цветанска, С. (2015) Комуникация на партньорство между учители и родители в училище. – Реторика и комуникации, бр. 17, април 2015. Достъпно на www. rhetoric.bg

• Чавдарова–Костова, С. (2005) Актуални аспекти на взаимодействието между семейството и училището. – Начално училище, 1.

• Чавдарова–Костова, С. (2005) Аспекти на превантивната дейност на педагогическия съветник с деца и родители с различен етнически произход. – В: Превантивната педагогика – теория и практика. София.