LTIM360 Писмен превод – съдебни решения и документи (английски език)

Анотация:

Целта на курса е да въведе студентите в практиката на превода на съдебни решения и документи, да ги запознае с особеностите на лексиката и структурата на този тип текстове.

Освен това се разглеждат различните видове съдилища, техните правомощия и видовете съдебни дела, с които се занимават.

Предвижда се и сравнение с българската система на съдилища и проблемите, които възникват при несъответствия.

Особено внимание се обръща на терминологията в англоезичната съдебна практика и създаването на глосари в помощ на превода.

прочети още
Юридически превод с два чужди езика (английски и немски)

Преподавател(и):

проф. Ирена Василева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на курса студентите са запознати с:

- културната и историческа обусловеност на съдебната практика в англоезичните страни;

- особеностите на текста на съдебните решения и други съпътстващи документи;

- видове съдилища, техните правомощия и видовете съдебни дела, с които се занимават.

Студентите могат да:

- се ориентират в съдебната документация на английски език;

- превеждат съдебни решения и други документи, свързани с правораздаването;

- работят със специфичната съдебна лексика.
Предварителни изисквания:
Ниво на владеене на английски език на ниво С1.

Известна степен на познаване на съдебните системи в англоезичния свят и България.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Introduction to the course; sample translation.
 2. Types of courts in the UK and their jurisdiction. Terminological issues.
 3. Court decisions – county courts.
 4. Court decisions – high courts1.
 5. Court decisions – high courts2.
 6. Court decisions – Crown courts.
 7. Court decisions – Court of appeal1.
 8. Court decisions – Court of appeal2.
 9. Court decisions – Supreme Court.
 10. Test
 11. Rules of the Supreme court – terminology / glossary.
 12. Court decisions – press summaries - comparison.
 13. Court procedures and forms.
 14. Court decisions / judgments in English and Bulgarian – similarities and differences.
 15. Test

Литература по темите:

https://www.supremecourt.uk/

https://www.judiciary.uk/