ARCM157 Упражнение: Архитектурно студио - Архитектура на града І част

Анотация:

Курсът дава възможност на студентите да използват знанията, придобити от ARCM011 Архитектурно студио - Архитектура на града – I част и да навлязат в областта на проектирането в градоустройството с една малка задача – жилищен район с обществен център или централна зона на малък град. Курсът цели работа в мащаб 1:1000 – един основен за градоустройствените проекти мащаб. Студентите изработват работен и окончателен проект и докладват в една публична защита своите проекти, които се обсъждат от всички колеги.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

преп. Миряна Йорданова-Петрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Същността на градоустройството/урбанизма като комплексна творческа дейност за устройството на антропогенната среда; същносттта на урбанистичните развития с тяхната динамичност и устойчивост.

• Мащаб 1:1000 в градоустройството.

• Съществените особености на градската среда в централната зона на малък град (или на един район с обществен център в по-голям град).

• Типове зони и застройки в града.

2) могат:

• Да анализират практически историческата структура на градовете като основа за бъдещо планиране.

• Да проектират в Мащаб 1:1000 в градоустройството.

• Да проектират в централната зона на малък град (или на един район с обществен център в по-голям град).

• Да мислят мащабно и пространствено, да изследват обемно-пространствени композиции, да изработват работни макети в хода проектирането, както и завършени макети и чертежи, съобразно нормативната уредба.

• Да представят своите творби пред публика (участие в изложби, конкурси, пленери в рамките на НБУ и на национални и международни форуми).


Предварителни изисквания:
• Да имат познания по съвременно градоустройство

• Да участват активно по време на занятия - минимум 50% присъствие

• Да имат предварителни знания за градоустройственото планиран

• Посещение на ARCM011 Архитектурно студио - Архитектура на града – I част.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Увод в градоустройството
  2. Изготвяне на проект на жилищен район с обществен център или централна зона на малък град.
  3. Изготвяне на макет на жилищен район с обществен център или централна зона на малък град.
  4. Изготвяне на презентационно табло.

Литература по темите:

• Никифоров Иван (2003, 2009), История на градоустройството, 430 стр. ил. София;

• Ковачев Атанас. Градоустройство в два тома; 2003; ISBN: 9546421669

• Hoecker Christoph (2000), Architecture. A concise history, 192 p. ill.

• Mumford Lewis (1991). The City in History

• Тонев Любен и кол. (1971). Градоустройство, София, 333 стр. ил.;

• Издания на НИГА, СТИГА и Центъра по архитектурознание при БАН

• Ташев Петър. История на градоустройството, учебник за студенти по архитектура, София, 1973 г.

• Закон за устройство на територията

• Наредба N 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

• Наредба N 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове

• Нойферт Ернст. Архитектурно проектиране, 2007. ISBN: 9789546857026; Architects' Data: Neufert