BAFB779 Проект: Организация и методика на отчетния процес

Анотация:

Курсът има за цел да подготви студентите за работа с основните понятия, принципи, методи и способи, използвани в счетоводството. Той дава базата от знания за понятийния апарат, методиката, методологията и организацията на счетоводството, необходима за успешното организиране и осъществяване на счетоводството в предприятията.

прочети още
Счетоводство и контролинг

Преподавател(и):

доц. Станислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Основните понятия, принципи и изисквания към счетовоството.

• Характеристиката и особеностите на обекта, предмета и методологията на счетоводството.

• Основните правила, на които е подчинена организацията на счетоводството в конкретното предприятие.

2) могат:

• да разграничават счетоводната отчетност от другите клонове на стопанската отчетност;

• да характеризират и класифицират имуществото на предприятието и неговите източници на придобиване;

• да определят типовете стопански операции и процеси и влиянието им върху стойностния размер на имуществото на предприятието;

• да се познават и прилагат принципите на счетоводството;

• да характеризират и използват елементите на методологията на счетоводството – оценяване, документиране, инвентаризиране, калкулиране и сводка.

• да съставят счетоводни статии за извършвани стопански операции.

• да откриват, завеждат и приключват синтетични и аналитични счетоводни сметки.

• да изготвят регистри за хронологично счетоводно отчитане, оборотни ведомости, начален и краен счетоводен баланс.


Предварителни изисквания:
Икономика

Основи на финансите

основи на счетоводствотоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въвеждане в тематиката на курса. Поставяне и разясняване на задание.
  2. Проучване на теорията и практиката по темата на заданието. Решаване на примери.
  3. ИЗготвяне на проекта.

Литература по темите:

1. Божков, В, Симеонова, Р. и др. Финансово счетоводство. В. Търново, Абагар, 2009.

2. Димитров, М. Павлова, М. Теория на счетоводството, Ромина, София, 2010.

3. Дурин. Ст., Дурина, Д. Счетоводство на предприятието. Форком, София, 2013.

4. Душанов, Ив. Обща теория на счетоводството. София. 2005.

5. Душанов, Ив. Финансово счетоводство.София, 2006.

6. Душанов, Ив., Димитров, М. Курс по счетоводство на предприятието. Ромина, София, 2015 г.

7. Илиев, Г., Иванова-Кузманова, Г., Панчева, Ст. И др. Счетоводство. В. Търново, Фабер, 2009.

8. Управленско счетоводство / Илиев, Г., Аверкович, Е., Илиев, Г., Симеонова, Р. и др.В. Търново, Фабер, 2010.

9. Йонкова, Б. Управленско счетоводство. Ромина, София, 2008.

10. Пергелов, К. Счетоводство и анализ на баланса. София, 2002.

11. Проданов, Г. Раданов, Д. Счетоводство на предприятието. Сиела, София.

12. Стоянов, Ст., Савова, К. Обща теория на счетоводството. София, 2008.

13. Панчева, Ст. Счетоводство на предприятието (сборник с решени и нерешени задачи и казуси). София, Авангард Прима, 2013.

14. Раданов, Д, Костадинова, З. Проданов, Г. Наръчник на счетоводителя.София, Нова звезда, 2010.

15. Панчева, Ст. Данъчно счетоводство, част първа, София, Авангард прима, 2015.

16. Панчева, Ст. Счетоводство на предприятието (сборник със задачи и казуси), София, НБУ, 2015.