BAFB727 Данъци и данъчно облагане

Анотация:

Курсът въвежда в теорията на данъчното облагане и системата от данъци в България.

прочети още
Счетоводство и контролинг

Преподавател(и):

доц. Емил Калчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

1. ЗНАЯТ:

а) същностните характеристики на една модерна данъчна система;

б) структурата на данъчната система у нас;

в) някои приложни аспекти на местните данъци и данъка за облагане доходите на физическите лица и др.;

2. МОГАТ:

а) добре да се ориентират в структурата на произволна данъчна система;

б) да се справят с местните данъци в България;

в) да се справят с личните подоходни данъци в България;


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Данъчни закони

Материали в електронната системата

Средства за оценяване:

Крайната оценка по предмета се оформя въз основа на оценка от текущ контрол или от краен писмен изпит. Оценката от текущият контрол е средноаритметичното от оценките на двата текущи теста. Тестовете и писменият краен изпит се състоят в отговор на въпроси и решаване на задачи и/или казуси, които се отнасят до темите на курса.