CELB229 Микробиология на храните

Анотация:

Целта на курса е в достъпна форма да запознае студентите с най-важните патогенни за човека микроорганизми, които се откриват в основните групи храни. Студентите ще научат особеностите в устройството на бактериите и причините за тяхната патогенност. Ще бъдат разгледани и болестотворните фактори, които бактериите отделят - бактериалните токсини. Допълнително ще се обърне внимание и на патогенните за човека вируси, откривани в храните/.

Ще бъдат разгледани и съвременните методи за установяване на патогенни бактерии и вируси в проби от храни. Студентите ще бъдат запознати и със стандартите за пределно допустимите количества на отделните микроорганизми в различните видове храни.

Лекционният материал се онагледява с практически занятия, като допълнително студентите практикуват в извънаудиторния курс CELB 232 Практика "Микробно съдържание на храни".

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

доц. Галина Сачанска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Студентите знаят кои са най-често срещаните и опасни микроогранизми, с които се замърсяват храните. Те изучават методите за тяхното изследване.

Запознати са и с вибрионите, вирионите и вирусите, които са причина за замърсяване на хранителните продукти.

Студентите знаят кои са микробните токсини и какво е токсичното им или смъртоносно действие върху човека.

2) могат:

Студентите владеят наи-важните методи за опредляне на микробно съдържание на храни от растителен и животински произход. Те могат да извършват бързи биохимични анализи на бактериални изолати и да ги определят по Определителя на Бърджи


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Основни познания по биология от гимназиалния курс, курсове от майнър-програмата: "Химичен състав и биологична стойност на храните", ‚Последствия от нездравословното хранене" и "Биотехнологии на храни".Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Микробиология, Учебник за студенти от ВУЗ, 2008.

2. Pathogenes and toxins in food: Challenges and interventions. Eds. Vijay Juneja and John Sofos, (2010), American Society for Microbiology (ASM) Press, USA. 492 pages.

3. Essentials of human nutrition, J. Mann7S. Truswell, (2007), 3rd edition, Oxford university press.

4. Bergey's Mannual of determinative bacterilology, Holt, J., , Krieg, N., Sneath, P., Staley, J., Williams, S., (2000), 9th Eddition; LippincottWilliams&Wilkins, Baltimore, USA.