CELB053 Молекулярни методи в микробиологията

Анотация:

В курса „Молекулярни методи в микробиологията” се разглежда молекулната структура на бактериалната ДНК и бактериалните белтъци, както и механизмите на копиране, транскрипция и транслация на генетичната информация при бактериите.

Разглеждат се молекулярните методи за диагностика на микроорганизми в проби от храни, околна среда и за нуждите на клиничната диагностика.

Подробно се изучава устройството на основните патогенни микроорганизми при човека, методите за тяхната молекулярна диагностика и протоколите за лабораторна работа. В систематизиран вид се разглежда и етиологията на заболяванията, които патогенните бактерии предизвикват. В курса за засегнати и молекулярните методи за резистентност към различните класове антибиотици.

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

проф. Христо Найденски  д.н.
доц. Галина Сачанска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Молекулярната структура и механизмите на реализация на генетичната информация в бактериалната клетка; принципът на молекулярните методи за диагностика на микроорганизмите в разични проби; основните характеристики на патогенните за човека микроорганизма.

2) могат:

Да изолират микроорганизми

Да идентифицират микроорганизми чрез на молекулярни методи в лабораторни условия в:

- проби от храни

- проби от околната среда

- проби от човек


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Познания по биология от гимназиалния курс

• Курс по Микробиология в бакалавърска степенФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Molecular genetics of bacteria, 3-rd Edition. (2007), Snyder, L., Champness. And W., (Eds)., American Society of Microbiology, ASM Press, USA

2. Molecular Bacteriology – Protocols and Clinical application (1998), N. Wodford & A. Johnson (Eds.), Humana Press Inc., USA

3. Medical microbiology (2005), Fritz Kayser, Thieme Verlag, Germany.

Средства за оценяване:

1.Тестове - 2 бр.

2. Устно представяне на английски език по зададена тема в областта на курса