CASB904 Практика "Митологични сюжети в анимацията"

Анотация:

1. Представяне на анимационен сценарий - интерпретация на митологичен сюжет. Заедно със сценария трябва да се представят анотация и синопсис.2.

2. Сценарият за курсовата работа по "Анимационна режисура".

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

доц. Невелина Попова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

основни сценарни умения и знания на митологични образи и сюжети.
Предварителни изисквания:
основни сценарни умения и знания на митологични образи и сюжети.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

І. Всякакви сборници с митове.

ІІ. Теоретична литература.

1.ЕЛЕАЗАР МЕЛЕТИНСКИ , “Поетика на мита “ . ИК “Христо Ботев” 1995.

2.ЙОЖЕФ РОМАН, Митове, ИК “Ведрина”, 1996.

3.МИРЧА ЕЛИАДЕ, Митът за вечното завръщане, ИК “Христо Ботев” 1996

4.МИФЬІ НАРОДОВ МИРА, изд. Сов. Энциклопедия, 1982.

5.ДЖ. КУПЪР, Енциклопедия на традиционните символи, изд. П. Берон, 1993.

6.THE ULTIMATE ENCYCLOPEDIA OF MYTHOLOGY, Arthur Cotterel & Rachel Storm,1999, Lorenz Books.

7. Найденова, Вера – Екранизацията – вечен спор?, София, “Наука и изкуство”, 1992.

8. ВЛАДИМИР ПРОПП, “ Морфология на приказката “и “ Исторически корени на вълшебната приказка”.

9. ГЕОРГИ БАТАКЛИЕВ, Антична митология, ДИ П. Берон, 1989.

10. ИВАНИЧКА ГЕОРГИЕВА, Българска митология, изд. Наука и изкуство,1983.

11. КАРЛ ГУСТАВ ЮНГ, Избрано, кн. 1,2,3.изд. Евразия - Абагар,1992 -93.

12. ДЖЕЙМС ФРЕЙЗЪР, Фолклорът в стария завет ; Златната клонка. Изд. От. Фронт, 1984.

13. НОРТЪП ФРАЙ, Великият код, изд. Гал-ико, 1993.

14. ЮРИЙ ЛОТМАН, Поетика. Типология на културата, изд. Нар. Култура1990.

15. ДИАНА НИКОЛОВА, СВЕТЛА ЧЕРПОКОВА, От разказа към мита , ИК “Хермес”.

16. ДЯКОВ, ТОМИСЛАВ, Митология, фолклор, литература, Акад. Издателство “проф. Марин Дринов”, 2003.

17. ИВАНОВА, РАДОСТ, Епос, обред, мит, акад. изд. “проф. Марин Дринов”, 1995.

18. MIRANDA BRUCE - MITFORD, THE ILLUSTRATED BOOK OF SIGNS AND SYMBOLS, 1996, DK Publishing, Inc.

19.Вано Иван Иванов- –„Кадр за кадром”, М., 1980.

20. Илия Бешков – „Слово и образ”,С., 2008.

21. McKee, Robert - Story: Style, Structure, Substance, and the Principles of Scriptwriting, 2010.

22. Асенин, Сергей, - Мудрость вымысла, М., 1983.

Средства за оценяване:

Текущи оценки върху конкретната работа по сценариите и семинарните участия - два пъти по време на семестъра.

Критерият е качеството на сценарните текстове, активността на студента по време на семестъра и неговото развитие.